Dom i Legelisten-saken

Legeforeningen fikk ikke medhold i Høyesterett om at Legelistens praksis er ulovlig. Høyesterett kom til at saken reiste prinsipielle spørsmål som det var grunn til å få vurdert, men avgjorde at leger ikke kan reservere seg mot omtale på nettstedet Legelisten.no.

I slutten av november behandlet landets øverste domstol Legeforeningens anke i Legelisten-saken. Spørsmålet Høyesterett skulle ta stilling til var om Legelisten.no lovlig kan publisere kommentarer om helsepersonell. Legeforeningen mente at Legelistens praksis er ulovlig, og at det i tillegg var behov for en juridisk avklaring av EUs personvernforordning.

– Det er uheldig at leger og annet helsepersonell ikke har et sterkere vern mot anonym omtale. Vi mener at legers personvern må veie tyngre enn forbrukerhensyn ved publisering av subjektive vurderinger av leger på nettet. Dette er ikke Høyesterett enig i, og det tar vi til etterretning. Samtidig er det viktig å påpeke at denne avgjørelsen kan få negative konsekvenser ikke bare for fastleger og helsetjenesten generelt, men også for andre yrkesgrupper, uttalte Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen og visepresident i Legeforeningen, da dommen ble offentliggjort.

Interesseavveining etter personvernlovgivningen
Personvernlovgivningen krever at det må foretas en avveining mellom legenes privatliv på den ene siden, og forbrukerhensyn på den andre. Legeforeningen argumenterte for at legenes personvern veier tyngst i denne vurderingen. En rekke leger har tatt kontakt med Legeforeningen fordi svært krenkende vurderinger av dem ligger ute på nettet. Leger bør ikke sidestilles med kommersielle tjenesteytere. Leger foretar blant annet viktige vurderinger om sykmeldinger og medisiner, og fastlegen har også en viktig portvokterfunksjon. Vi mener det ikke er i pasientene eller allmennhetens interesse at leger kan bli utsatt for press og personhets på nettet. Høyesterett mener imidlertid at Legelistens praksis er i tråd med personvernlovgivningen.

Prinsipiell og viktig sak
Det var i 2017 at Datatilsynet bestemte at leger og annet helsepersonell kunne reservere seg mot omtale på Legelisten. Saken gikk videre til Personvernnemnda, som i januar 2019 slo fast at Legelisten fritt kan publisere anonyme vurderinger av leger på nett, og at leger ikke kan reservere seg mot dette.

Legeforeningen saksøkte staten ved Personvernnemnda i juni 2019. Legeforeningen fikk ikke medhold i ting- og lagmannsretten da saken ble behandlet der.

Cecilie T. Hallan, advokat i Legeforeningen, har ført saken i begge rettsinstanser. Hun førte også saken for Høyesterett med bistand fra advokatfullmektig Anders Sondrup.

– Spørsmålet om lovligheten av slik omtale på nett har ikke vært vurdert av norske domstoler tidligere. EUs personvernforordning ble også innført i norsk rett i 2018, og inneholder kompliserte regler. Så da Høyesterett valgte å behandle Legeforeningens anke, var det et klart signal om at domstolen vurderte saken som prinsipiell og viktig å avklare, sier Hallan.

At saken er prinsipielt viktig kommer også frem i dommen, ettersom Legeforeningen slipper å betale saksomkostninger med henvisning til at saken har reist prinsipielle spørsmål som Høyesterett ikke har behandlet tidligere.

Leger har fortsatt rettigheter
Selv om Høyesterett nå har slått fast at leger ikke har en rett til å reservere seg mot omtalene på Legelisten, må Legelisten overholde sine plikter etter lovverket.

Det innebærer for det første at leger har rett til å protestere mot oppføringen på Legelisten.no. Du må i så fall kontakte Legelisten direkte og forklare hvorfor vurderingene har særlig negative konsekvenser for deg.
For det andre har Høyesterett forutsatt at Legelisten ikke skal publisere vurderinger som er i strid med nettstedets egne retningslinjer.

De innebærer blant annet at følgende omtale ikke er tillatt:
- Vurderinger som er ulovlige og/eller krenkende
- Vurderinger som inneholder personhets eller ærekrenkelser
- Vurderinger som inneholder konkrete anklager om feilbehandling, feildiagnostisering eller manglende akutt/livsviktig behandling
- En vurdering må inneholde en begrunnelse for brukerens synspunkter eller en beskrivelse av din opplevelse, og skal ikke kun inneholde enkeltord som for eksempel «dårlig» eller «anbefales».

Dersom du ønsker å reservere deg eller reagerer på omtale på nettstedet, kan du kontakte Legelisten på post@legelisten.no. Dersom dette ikke fører frem, kan du ta kontakt med Datatilsynet på postkasse@datatilsynet.no.

Du kan også kontakte oss avdeling for jus og arbeidsliv for juridisk bistand på legeforeningen@legeforenngen.no.