Næringsdrivende leger

Ekspertgruppe legevakt

17. desember 2021
Helse- og omsorgsdepartementet nedsatte tidligere i år en ekspertgruppe som skulle se på situasjonen på legevakt og legevaktbelastning. Ekspertgruppens rapport viser at det er store variasjoner i fastlegers belastning fra legevakt mellom større og mindre kommuner. Fastleger i små kommer har størst legevaktbelastning. Rapporten bekrefter at legevaktene i stor grad bemannes av fastleger, som har dette på toppen av lange arbeidsdager på fastlegekontoret og andre allmennlegeoppgaver.

Reforhandling av særavtalen SFS 2305

17. desember 2021
Legestreiken i kommunene om særavtalen høsten 2020 ble avsluttet med tvungen lønnsnemnd. Nå skal særavtalen reforhandles på ny. Forhandlingene starter i januar. Legeforeningen er godt forberedt til krevende forhandlinger.

Dom i Legelisten-saken

17. desember 2021
Legeforeningen fikk ikke medhold i Høyesterett om at Legelistens praksis er ulovlig. Høyesterett kom til at saken reiste prinsipielle spørsmål som det var grunn til å få vurdert, men avgjorde at leger ikke kan reservere seg mot omtale på nettstedet Legelisten.no.

Rett til juridisk bistand i Norden

17. desember 2021
Har du planer om å arbeide som lege i et annet nordisk land? Som medlem av Legeforeningen har du rett til juridisk bistand fra legeforeningene i Danmark, Sverige, Finland og Island ved kortere arbeidsopphold.

Legeforeningen krever at regjeringen forlenger kompensasjonsordning til næringsdrivende leger som må i karantene eller isolasjon

17. desember 2021
Kompensasjonsordningen der næringsdrivende leger har fått praksiskompensasjon ved fravær grunnet karantene eller isolasjon som følge av covid-19-smitte opphører ved årsskiftet. Legeforeningen krever nå at regjeringen forlenger ordningen.

Premiereguleringsfondet

17. september 2021
Premiereguleringsfondet refunderer – innenfor den til enhver tid tilgjengelige ramme - de mest urimelige utslagene av regelverket for årlig regulering av kommunal tjenestepensjon; kostnader som næringsdrivende leger har ved regulering av pensjon for tidligere ansatt hjelpepersonell med pensjon i Fellesordningen i KLP.

Webinarer for selvstendig næringsdrivende

17. september 2021
Akademikerne Næringsdrivende arrangerer i høst og vinter en serie webinarer rettet mot selvstendig næringsdrivende. Webinarene er relevant for alle som enten er næringsdrivende eller planlegger å bli det.

Særavtalen (SFS 2305) - om Rikslønnsnemndas kjennelse

29. juni 2021
Rikslønnsnemnda behandlet tvisten mellom KS og Legeforeningen om særavtalen, SFS 2305, den 9. juni. Nemnda besluttet å videreføre særavtalen med justering av de økonomiske satsene. Ny versjon av særavtalen er tilgjengelig på våre hjemmesider.

Visste du at du kan få hjelp av ekspertene i Skattebetalerforeningen?

29. juni 2021
Som medlem av Legeforeningen har du tilgang til rådgivning fra ekspertene i Skattebetalerforeningen på samme vilkår som deres vanlige medlemmer.

Side 1 av 8