Næringsdrivende leger

16. april 2024

Viktig informasjon fra SOP

Les her om hvordan du kan søke om ytelser fra SOP og informasjon om pensjonsavtalen med Storebrand.
16. april 2024

Næringsdrivendes adgang til å kreve fakturagebyr fra forbrukerne

Næringsdrivende har ikke anledning til å ilegge forbrukere fakturagebyrer som overstiger betalingsmottakerens faktiske kostnader. Begrensningene gjelder for alle som fakturerer forbrukere, i alle sektorer.
16. april 2024

Ny tvisteløsningsnemnd for overdragelse av privat fastlegepraksis er etablert

Legeforeningen og KS har i fellesskap etablert en ny nemnd for prisfastsettelse ved overdragelse av privat fastlegepraksis. Formålet med nemnda er å bidra til en forutsigbar og effektiv behandling i de tilfeller det er uenighet om verdien av privat fastlegepraksis.
07. mars 2024

Status reforhandling av særavtalen (SFS 2305)

Sentral forbundsvis særavtale mellom KS og Den norske legeforening for leger og turnusleger/LIS1 i kommunehelsetjenesten med arbeidsavtale, herunder leger i fastlegeordningen (SFS 2305) ble sagt opp av Legeforeningen til reforhandling høsten 2023.
07. mars 2024

Webinar om praktisk bruk av kunstig intelligens 11. mars kl. 18.00-19.00

Målgruppen er næringsdrivende medlemmer i medlemsforeningene, men dette er et relevant tema for alle medlemmer som trenger å vite mer om generativ AI (som ChatGPT o.l.), hva det kan brukes til, og hvordan de kan komme i gang.
07. mars 2024

Bruk av takst for e-konsultasjon

De siste årene har bruken av e-konsultasjoner økt kraftig. Det er en del usikkerhet blant fastleger om hva som kreves for å utløse takster for e-konsultasjoner.
07. mars 2024

Tilbakebetaling etter Helfo-kartlegging

Helfo gjennomfører en kartleggingskontroll for å undersøke i hvilken grad fastleger bruker takster for e-konsultasjoner riktig. Mange fastleger har blitt varslet om tilbakekreving av små beløp.
07. mars 2024

Etablering av ny nemnd for behandling av tvister om overdragelse av privat praksis i fastlegeordningen

Revidert rammeavtale for fastlegeordningen (ASA4310) trer i kraft 1. april. Som en del av avtalen skal det etableres en ny nemnd i KS-området som skal behandle tvister om overdragelsesbetingelser mellom fratredende og tiltredende lege.
07. mars 2024

Godkjenning av KBU fra Danmark - Legeforeningen saksøker staten

Legeforeningen mener at leger som er utdannet i Danmark har krav på å få godkjent Klinisk Basisuddannelse (KBU) som tellende mot læringsmålene i spesialistutdanningens første del (LIS1) i Norge.

Side 1 av 15