Næringsdrivende leger

Enighet i Normaltarifforhandlingene

30. juni 2022
28. juni ble det oppnådd enighet i forhandlingene om normaltariffen. Den økonomiske rammen på 3,4 pst. er blitt fordelt på takster, fond, fastlegenes per capita og avtalespesialistenes driftstilskudd. I tillegg er det tilført midler til arbeidet med forenkling av takstsystemet.

Viktige lovendringer – tilsyn med helse og omsorgstjenestene

30. juni 2022
Fra 1. juli 2022 trer viktige endringer i helsepersonelloven og pasient- og brukerrettighetsloven i kraft. Formålet er å bidra til et mer effektivt og formålstjenlig tilsyn. Blant endringene er at Statsforvalteren (tidligere fylkesmannen) får større mulighet til å prioritere hvilke saker de følger opp og hvordan. Samtidig presiseres helse- og omsorgstjenestens plikt til å besvare henvendelser fra pasienter, brukere og pårørende om kvalitet og pasientsikkerhet. Reaksjonen advarsel byttes ut med reaksjonen "faglig pålegg", og det vil bli mulighet for begrenset suspensjon av autorisasjon.

Rammeavtaleforhandlingene med Oslo kommune er utsatt

02. juni 2022
Legeforeningen sa opp rammeavtalen for fastlegeordningen i Oslo til reforhandling høsten 2020. Etter flere forsinkelser på grunn av pandemien, skal arbeidet med å reforhandle avtalen startes opp for fullt etter sommeren. Legeforeningen er godt i gang med forberedelsene.

Normaltariffoppgjøret

02. juni 2022
I Normaltarifforhandlingene forhandler partene om Statsavtalen som regulerer økonomien i fastlege- og avtalespesialistordningen. Oppgjøret fastsetter inntektene og kostnadskompensasjonen for de næringsdrivende legene med offentlige avtaler. I tillegg justeres takstene i tråd med endringene i økonomien og partenes prioriteringer.

Honorering av legers ledsagelse av pasient i ambulanse

02. juni 2022
Legeforeningen har i flere år ønsket en sentral avtale med de regionale helseforetak om honorering av leger som ledsager pasient i ambulanse til sykehus. De regionale helseforetakene har ikke vært villige til dette, og fastsatte med virkning fra 1. januar 2022 honoraret lik salærsatsen. Legeforeningen er kritisk til en slik ensidig fastsettelse, og sendte 13. mai brev til alle de regionale helseforetakene der vi klargjør at dette honoraret ikke er bindende for legene, og der vi igjen ber om dialog. Brevet ligger vedlagt.

Temakurs for næringsdrivende leger

25. mars 2022
Avdeling for jus og arbeidsliv jobber stadig med å utvikle våre kurs og opplæringstilbud for tillitsvalgte og medlemmer. For næringsdrivende leger prøver vi nå ut et konsept med digitale temakurs på kveldstid.

Større fare for dataangrep mot små helsevirksomheter

25. mars 2022
Dataangrep er en økende trussel mot norske bedrifter, og små og mellomstore bedrifter er utsatt. I 2021 ble de fleste slike angrep rettet mot små og mellomstore bedrifter. Dette trusselbildet gjelder også helsevirksomheter. Legeforeningens samarbeidspartner TrinnVis har skrevet en artikkel om temaet og om tiltak som kan bidra til å redusere risikoen.

Fungerer Altinn som informasjonskanal med leger? Vi trenger eksempler!

11. februar 2022
Legeforeningen har overfor myndighetene gjentatte ganger uttrykt bekymring for at Altinn benyttes som kommunikasjonskanal med leger. Vi har påpekt at bruken av Altinn som kommunikasjonskanal kan utfordre taushetsplikten, i tillegg til at manglende integrasjon kan medføre risiko for pasientsikkerheten og gi et tids- og effektivitetstap for legene. Dersom du har konkrete eksempler som illustrerer dette, ber vi deg om å dele din erfaring med oss.

Ekspertgruppe legevakt

17. desember 2021
Helse- og omsorgsdepartementet nedsatte tidligere i år en ekspertgruppe som skulle se på situasjonen på legevakt og legevaktbelastning. Ekspertgruppens rapport viser at det er store variasjoner i fastlegers belastning fra legevakt mellom større og mindre kommuner. Fastleger i små kommer har størst legevaktbelastning. Rapporten bekrefter at legevaktene i stor grad bemannes av fastleger, som har dette på toppen av lange arbeidsdager på fastlegekontoret og andre allmennlegeoppgaver.

Side 1 av 9