Næringsdrivende leger

08. september 2023

Praksisinformasjon – ny tjeneste fra HELFO

Den nye tjenesten Praksisinformasjon kan nå brukes for privatpraktiserende leger som skal registrere og endre e-postadresser, telefonnummer og bankkontonummer for sine private praksiser.
08. september 2023

Nytt opptrykk av normaltariffheftet for fastleger og oppdaterte nettversjoner

Som vi informerte om i medlemsbrev i august, ble det dessverre funnet en rekke feil i normaltariffheftet for fastleger som ble sendt ut i august. Heftet er blitt rettet opp.
08. september 2023

Oppheving av forskrift om utvidelse av personkretsen som kan utløse trygderefusjoner i særskilte tilfelle

Under pandemien ble det åpnet for at andre leger enn fastlegen på visse vilkår kunne arbeide for trygdens regning på fastlegekontoret. Dette ble regulert i Forskrift om utvidelse av personkretsen som kan utløse trygderefusjoner i særskilte tilfeller. Denne forskriften ble opphevet 1. august 2023. De berørte legene fikk brev fra Helfo om oppheving av forskriften samme dag som opphevingen trådte i kraft. Dette førte til at flere av våre medlemmer ble satt i en vanskelig situasjon, uten mulighet til å innrette seg etter endrede rammebetingelser. Legeforeningen er svært kritisk til Helse- og omsorgsdepartementets prosess, og vi har derfor klaget inn departementet til Sivilombudet.
08. september 2023

Introduksjonsavtaler – adgang til å øke listetaket

Helsedirektoratet har nylig opphevet vilkåret om at fastlegen som har inngått introduksjonsavtale ikke kan øke listetaket. Endringen gjelder fra august 2023 og gjelder også for introduksjonsavtaler som allerede er inngått.
30. juni 2023

Reforhandlede avtaler med Finans Norge (FNO) og Statens pensjonskasse (SPK) om veiledende honorar og retningslinjer for legeundersøkelse for forsikringsselskap

Legeforeningen har gjennomført forhandlinger med både Finans Norge og Statens pensjonskasse om utlevering av helseopplysninger. Legeforeningen fikk gjennomslag for en økning i honorarsatsene på 7 pst.
30. juni 2023

Enighet i inntektsoppgjøret for næringsdrivende leger – endringer i normaltariffen fra 1. juli 2023

Den 29. juni ble det oppnådd enighet i forhandlingene om normaltariffen, dvs inntektsoppgjøret for næringsdrivende leger og avtalespesialister – Den økonomiske rammen på 6,96 pst. er blitt fordelt på takster, fond, fastlegenes per capita og avtalespesialistenes driftstilskudd. Innenfor denne rammen er det særskilt avsatt midler til Syke- og pensjonsfond (SOP) for å sikre avbruddsytelsene.
21. juni 2023

Informasjon fra NAV om tilbakedatering av sykemeldinger og om sykemeldinger for enkeltstående behandlingsdager

Mange av våre medlemmer har spørsmål om adgangen til å tilbakedatere sykmeldinger og spørsmål om sykmelding for enkeltstående behandlingsdager. Her finner du informasjon om hva som gjelder.
21. juni 2023

Sykmelding etter e-konsultasjon

Sykmelding ved e-konsultasjon har midlertidig vært tillatt i forbindelse med Covid-19-pandemien. Stortinget har nå vedtatt en endring i folketrygdloven som innebærer at du fortsatt kan sykmelde etter e-konsultasjon med noen viktige begrensninger. Endringen trer i kraft 1. juli 2023. Regelen gjelder for alle med sykmeldingsrett.
21. juni 2023

Rekvireringsforskriften: ny oppdatert veileder

Legeforeningen har tidligere informert om utfordringene som oppstod etter at den nye forskriften om rekvirering og utlevering av legemidler, m.m. trådte i kraft i september 2022. Forskriften innførte enkelte nye regler, herunder en hovedregel om bruk av Reseptformidleren ved rekvirering av legemidler. Forskriften har medført praktiske problemer for leger som av ulike grunner ikke har tilgang til Reseptformidleren. Legeforeningen har jobbet med denne saken i to "spor", et teknisk og et juridisk. Vi kan nå informere om at vi har fått betydelig gjennomslag i det juridiske sporet.

Side 1 av 13