Næringsdrivende leger

Innsendelse av takstkrav på legevakt

20. desember 2022
Helfo har sendt ut brev til alle legevakter om innsendelse av refusjonskrav ved legevakt der behandlende lege er næringsdrivende. Helfo viser der til at det på en del legevakter har blitt sendt inn refusjonskrav av administrativ leder ved legevakten og/eller organisasjonsnummeret til legevakten. De anfører at det ikke er anledning til at annen lege enn den som er faglig og økonomisk ansvarlig for refusjonskravet sender dette inn.

Avvikling av fritt behandlingsvalg

19. desember 2022
Den 12. desember 2022 besluttet Stortinget at godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg skal avvikles fra 1.1.2023.

Digitale kurs for nye leger i kommunen - HELFO

19. desember 2022
Helfo tilbyr alle nye leger som har inngått avtale med Helfo et introduksjonskurs i regelverk knyttet til avtaleinngåelsen, takstbruk og legemiddel/blåresept. NAV vil også informere om L- takster.

Nye økonomiske satser i særavtalen (SFS 2305) fra januar 2023 og oppdatering om prosesser rundt legevaktreguleringen

19. desember 2022
Fra januar 2023 gjelder nye økonomiske satser i særavtalen. Styrking av legenes vern mot for høy arbeidsbelastning på legevakt er selvfølgelig fortsatt et høyt prioritert arbeid for Legeforeningen. Dette var et sentralt tema under vårens forhandlinger av særavtalen, der det ble avtalt et forpliktende samarbeid med KS for å styrke legenes vern. Arbeidet er i gang, og løper parallelt med ulike prosesser rundt legevakt ledet av myndighetene. I dette nyhetsbrevet orienterer vi kort om arbeidene som pågår.

Arbeidstaker eller oppdragstaker i bemanningsbyrå?

18. november 2022
Avdeling for Jus og arbeidsliv ser nå klare tegn til at det er endringer på gang i legearbeidsmarkedet. Særlig ser vi en sterk vekst i ulike typer virksomheter som driver med bemanning, formidling eller utleie av leger til kommuner og helseforetak. Vi opplever stor variasjon i de avtalene som tilbys legene, og selv om avtalen fremstår attraktiv, ser vi ofte mangelfull og til dels lovstridige vilkår.

Møte med Helfo kontroll

18. november 2022
Helfo kontroll inviterte i slutten av oktober Legeforeningen til møte med deres kontrollvirksomhet som tema. Legeforeningen har lenge etterlyst at Helfo ser veiledning og kontroll mer i sammenheng. Vi har også etterlyst en strategi for formidling av informasjon om riktig bruk av normaltariffen slik at tilbakebetalingskrav kan unngås i større grad enn i dag.

Regjeringen viderefører utvidet unntak fra kompetansekrav for fastlegevikariater, legevakt mv.

18. november 2022
Grunnet vanskeligheter med å rekruttere fastleger i kommunene, har regjeringen vedtatt å videreføre unntak fra kompetansekrav i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Dette innebærer en utvidet adgang for kommuner til å inngå vikaravtaler med leger som ikke har gjennomført LIS1, samt en utvidet adgang til å gå selvstendig legevakt for leger som har gjennomført LIS1

Gratis webinar om utforming av aksjonær

18. november 2022
Akademikerne inviterer til et nytt gratis webinar mandag 5. desember kl. 18-19 med advokat Tore Jarl Hjelseth. Denne gang vil han gå nærmere inn på hvordan man utformer en hensiktsmessig og balansert aksjonæravtale.

LIS 1 som vikar i fastlegepraksis

18. november 2022
I takt med økende rekrutteringsproblemer i kommunene, får Legeforeningen flere henvendelser fra LIS 1 i kommunen som blir bedt om å være vikar for fastlege. I noen saker blir LIS 1 bedt om å fullt ut gå inn og overta fastlegens oppgaver, i andre saker er det flere LIS 1 i kommunen som deler på disse oppgavene, eventuelt også i samarbeid med andre fastleger i kommunen. Det meldes også om manglende veiledning for LIS 1 i mange av disse sakene. Legeforeningen oppfatter at slike løsninger oftest brukes der en fastlegehjemmel ikke blir besatt etter legens fratreden. Selv om vi har forståelse for at kommunene søker å finne løsninger på krisen, er Legeforeningen kritisk til at LIS 1 brukes for å dekke opp for fastlegemangelen.

Side 1 av 10