Næringsdrivende leger

29. januar 2024

Utvikling av fastlegeordningen

Helsedirektoratet er i disse dager i sluttspurten på sitt arbeid med å utrede hvordan fastlegeordningen bør organiseres og finansieres i fremtiden. Utredningene gjøres på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, og skal oversendes departementet 1. februar. Utredningene vil danne grunnlaget for endringer i fastlegeordningen som regjeringen tar sikte på å gjennomføre fra 1. juli 2025.
05. januar 2024

Næringsdrivendes adgang til å kreve fakturagebyr fra forbrukene

Næringsdrivende har ikke anledning til å ilegge forbrukere fakturagebyrer som overstiger betalingsmottakerens faktiske kostnader. Begrensningene gjelder for alle som fakturerer forbrukere, i alle sektorer. Leger som er kunder av Convene har som følge av reglene mottatt varsler om at selskapet innfører en ny prismodell.
20. desember 2023

Helsedirektoratets ordning for overlevering av journalmateriale til Norsk helsearkiv

I mai 2023 innførte Helsedirektoratet en midlertidig ordning for å avhjelpe utfordringer som har oppstått i forbindelse med digital avlevering av journalmateriale til Norsk helsearkiv. Ordningen innebærer at Helsedirektoratet dekker en del av kostnadene leger har ved avlevering av journalmateriale til Norsk helsearkiv. Ordningen gjaldt opprinnelig kun t.o.m. 31.12.23, men er nå besluttet videreført inntil videre.
20. desember 2023

Statlige og kommunale virksomheters bruk av Altinn som kommunikasjonskanal

Legeforeningen mener at Altinn er uegnet som kommunikasjonskanal overfor leger. Vi har vært tydelige overfor myndighetene på at den akseptable løsningen er at meldinger som i dag sendes i Altinn, men som skal til legekontor, går direkte i helsenettet.
20. desember 2023

Digitalt temakurs for næringsdrivende leger

Den 24. januar 2024 arrangerer Legeforeningen, Avdeling for jus og arbeidsliv, et digitalt temakurs for næringsdrivende leger. Tema er arbeidsgiverrollen og ansettelse av personell, og oppfølging av arbeidstaker ved sykefravær og problemer i arbeidsforholdet.
20. desember 2023

Oppfølgning av rapporten fra ekspertutvalget for allmennlegetjenesten

Helse og omsorgsdepartementet har i høst gitt Helsedirektoratet oppdrag om å følge opp flere av forslagene ekspertutvalget la frem i sin rapport våren 2023.
20. desember 2023

Revidert rammeavtale

For første gang på ti år har rammeavtalen for fastlegeordningen blitt revidert. KS og Legeforeningen er nå enige om en ny avtale som trer i kraft 1. april 2024.
20. oktober 2023

Enighet om legevaktsavtale for fastleger i Oslo kommune

Den nye Storbylegevakten i Oslo åpner 22. november 2023. Legeforeningen og Oslo kommune har inngått avtale om vilkår for fastleger som deltar i legevakten. Partene er blant annet enige om fast timehonorar som godtgjøring.
20. oktober 2023

Rettighetsvurdering i felles henvisningsmottak i psykisk helsevern

Det er vedtatt at alle henvisninger til spesialisthelsetjenesten i psykisk helsevern skal rettighetsvurderes i felles henvisningsmottak. Formålet med ordningen er å sikre at pasientene får de samme rettighetene etter pasient- og brukerrettighetsloven. Fastleger kan derfor ikke lenger sende henvisninger direkte til avtalespesialister i psykiatri og psykologi.

Side 1 av 14