Enighet i Normaltarifforhandlingene

28. juni ble det oppnådd enighet i forhandlingene om normaltariffen. Den økonomiske rammen på 3,4 pst. er blitt fordelt på takster, fond, fastlegenes per capita og avtalespesialistenes driftstilskudd. I tillegg er det tilført midler til arbeidet med forenkling av takstsystemet.

Enigheten tilsvarer en økning i inntekt på 3,84 pst og en kostnadsdekning på 5,0 pst. Til sammen gir dette en økning per 1. juli på 3,4 pst. Drøyt 41 mill. kroner til forenklingsarbeidet kommer i tillegg til dette.

De nye takstene gjelder fra 1. juli 2022.

Opptrykk av normaltariffheftene og takstplakater vil sendes ut sammen med tidsskriftet i august. 

Forenklingsarbeid normaltariffen
I handlingsplanene for fastlegeordningen ble det varslet et arbeid med formål å forenkle normaltariffen. Dette arbeidet ble påbegynt i 2021 og ble ferdigstilt våren 2022. Partene behandlet forslagene til endringer i forbindelse med årets forhandlinger. Blant annet er en del takster slått sammen Det er også en del prosedyrer som tidligere hadde egen takst som nå er å finne i takst 100, 105 og den nye samletaksten 106 for større prosedyrer. Endringene trer i kraft fra og med 1. juli 2022. Siden både fastleger og avtalespesialister benytter en del av de samme takstene vil forenklingsarbeidet ha betydning også for avtalespesialistene.

Som en konsekvens av arbeidet er det både takster som er slått sammen, nye honorarer og endring i tekster. Under er gjengitt hvilke takster som berøres samt de viktigste endringene. For å få full oversikt anbefales å lese i forskriften/takstheftet. Takstheftet sendes ut sammen med Tidsskriftets augustnummer.

Sammenslåing av takster som følge av forenklingsarbeidet

- 1ad inkluderer nå tidligere takst 1ad2 og 1h

- 1bd inkluderer nå 1be slik at denne også omfatter e-kontakter

- 1f inkluderer nå 1j

- 100 inkluderer nå prosedyrene som var i takstene 103a, 103b, 106a, 109b, 128a, 149g, 402 og 501. Innsetting av P-stav er flyttet fra takst 214a til takst 100.

- 101 (grønn resept) er sammenslått med takst 102 (røyketakst) og har fått endret navn til Livsstilsintervensjon.

Den nye takst 101 har fått følgende tekst: Individuell, strukturert veiledning ved tidlig intervensjon relatert til kosthold, røykeavvenning og/eller fysisk aktivitet for pasienter med, eller med risiko for hjerte- og karsykdom, diabetes 2 eller fedme. Taksten bygger på undersøkelse av pasientens helsetilstand og omfatter kartlegging av risikobilde. Det er en forutsetning at legen følger Helsedirektoratets gjeldende råd og anbefalinger, og at det utarbeides en behandlingsplan som et alternativ, eller i tillegg til medikamentell behandling, med et individuelt tilpasset opplegg for kosthold, røykeavvenning og/eller fysisk aktivitet og en plan for pasientens oppfølging. Taksten kan benyttes uavhengig av om pasienten står på medikamentell behandling for aktuell diagnose. Dette er i tråd med anbefalinger i de Nasjonale faglige retningslinjene for de respektive diagnosene. Taksten kan benyttes inntil 3 ganger per pasient per kalenderår. Kan ikke benyttes på legevakt.

- 105 inkluderer nå "Adekvat åpning av dyp abscess/flegmoneincisjon av pertonsillær abscess" som tidligere lå i takst 100 og "Reponering av kjeveluksasjon eller reponering av luksert skulder eller albue" som tidligere lå i takst 100. Prosedyrene som lå i takstene 104, 109a, 149h, 214a, 214b, 214c, 510c og 510d

- Det opprettes en ny takst 106 omfattende prosedyrer. Taksten inkluderer prosedyrene som tidligere lå i takstene  106b, 129f, 154b og 177c. Denne taksten kan ikke repeteres.

Takster som utgår fordi de er inkludert i andre takster:

- 1ad2Ny blokk

- 1be

- 1h

- 1j

- 102

- 103a

- 104

- 106a og 106b

- 109a og 109b

- 128a

- 129f

- 149g

- 149h

- 154b

- 177c

- 214a, 214b, 214c

- 402

- 501

- 510c og 510d

Endring i tekststrenger:
Takstene under har fått endringer i tekststrengene. Vi gjengir ikke disse i sin helhet her, men henviser til forskriften/takstheftet. I de fleste tilfellene er endringene en følge av sammenslåingen av takster, men det er også noen tilfeller der takstens innretning er gjort om eller utvidet.

- 1ad

- 1bd/1bk

- 1f

- 14 – begrepet tverrfaglig er byttet ut med flerfaglig slik at møter mellom leger med ulik fagkompetanse gir rett til å kreve taksten selv om det ikke deltar andre yrkesgrupper.

- 100

- 101

- 105

- Ny takst 106

Nye takster og tekstlige endringer for fastleger
Tekst i kursiv er ny.

Endring i takst 21d

Ny prosedyre i takst 100:

- Taking av blodkultur, før oppstart av antibiotika ved mistanke om sepsis

Ny prosedyre i takst 105:

- Akuttbehandling med CPAP (continuous positive airway pressure)

Nye prosedyrer i takst 108:

- Påvisning og kvantitering av resturin samt vurdering av hydronefrose og postrenalt avløpshinder

- Mistanke om og oppfølging av sykdom i galleblære, hovedpulsåre eller hjerte samt vurdering av pleuravæske og pneumothorax

- Vurdering av muskel- og skjelettilstander

Utvidelse av takst 660:

- Merarbeid ved årlig, fullstendig undersøkelse av pasienter der kommunen har overtatt legemiddelhåndteringen, utviklingshemmede, demente og pasienter med kroniske psykoser som behandles med psykofarmaka med behov for tverrfaglig oppfølging. Undersøkelsen skal omfatte forhold av sosial, kognitiv og sansemessig karakter. Taksten kan brukes inntil én gang per kalenderår.

Takster som utgår fra 1. juli 2022

2AF

2AFD

2AFDD

Samt takstene som nevnt under forenklingsarbeidet over.

Per-capita tilskudd fra 1. juli 2022

Per-capita tilskudd for listeinnbyggere opp til 1000 økes fra 653 til 675 kroner per 1. juli 2022, mens per-capita tilskudd for listeinnbyggere over 1000 økes fra 526 til 544 kroner fra samme tidspunkt.

Nye takster og tekstlige endringer

Endringer framkommer med kursiv tekst.

Utvidelse i 1f:

Ny tekst:  Taksten kan også kreves av legespesialist med avtale med regionalt helseforetak ved kontakt med pasientens fastlege eller dennes stedfortreder, samt med andre legespesialister utenfor eget praksissted ved nødvendig konferering om pasienten.

Endring i takst 3ae:

Taksten kan ikke kombineres med 4e.

Endring/presisering av K02a:

Ny tekst: Tonsillektomi/tonsillotomi. Taksten kan benyttes én gang per pasient.

Ny prosedyre i takst 105:

- Utredning og kontroll av langtidsoksygenbehandling med arteriell blodgassprøve

Ny takst 129j:

- Stress ekkokardiografisk undersøkelse med opptak av minimum 3 apikale opptak av venstre ventrikkel – 4 kammer, 2 kammer og apikal langakse. Det forutsettes gjort fullstendig ekkokardiografisk undersøkelse i hvile før stress test . Stress ekkokardiografiske opptak skal sammenliknes med samme projeksjoner i hvile og funksjon skal scores enten med wall motion score index eller strain ekkokardiografi. Kan brukes ved fysiologisk stress. Indikasjon for bruk er spørsmål om koronarsykdom.

Utvidelse i takst 218:

- Utredning og behandling av infertilitet, klimakterielle plager eller endokrinologiske forstyrrelser. Taksten kan benyttes av spesialist i gynekologi, urologi og indremedisin.

Utvidelse av takst 301a:

Ny tekst: Vestibularisundersøkelser/undersøkelse av likevektssansen inklusiv kalorisk prøve eller video Head Impulse Test.

Presisering og endring i takst 302:

Ny tekst: Tilpassing av tinnitusmaskerer (herunder tinnituspute) inkludert veiledning av pasient. Teksten "Det forutsettes at legen selv utfører arbeidet." fjernes.

Utvidelse i takst 651a:

Ny tekst: Nødvendig samtale med foreldre/foresatte ved pediatriske problemstillinger: Skoleproblemer, mobbing, atferdsvansker, innvandrer/flyktningfamilie, søvnproblemer, enurese/enkoprese, hodepine, magesmerter, epilepsi, cerebral parese, mental retardasjon, atopiske sykdommer, psoriasis, vekstforstyrrelser (for første halvtime). Taksten kan benyttes av spesialist i barnesykdommer og barnepsykiatri ved behandling av barn under 18 år. Taksten kan benyttes av spesialist i hud- og veneriske sykdommer ved behandling av barn under 18 år med atopiske lidelser og uttalt acne. Grunnlaget for bruk av taksten må fremgå av diagnose og journalnotat.

Driftstilskudd

Driftstilskuddene for avtalespesialister økes fra 1.juli 2022 til:

Klasse 1:   1 022 000 kroner

Klasse 2:   1 187 500 kroner

Klasse 3:   1 522 000 kroner