Krav til elektronisk behandling av helseopplysninger, herunder rekvirering via Reseptformidleren

Over tid har det vært en målsetning i helsetjenesten om at all behandling av helseopplysninger skal foregå elektronisk, ut fra kvalitets- og pasientsikkerhetshensyn. Det har derfor skjedd en stadig innstramning i regelverket knyttet til elektronisk behandling av helseopplysninger og elektronisk kommunikasjon i helsetjenesten.

Den 16. september i år trådte ny forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler, m.m. i kraft. Forskriften innfører enkelte nye regler, herunder skjerpede krav til bruk av Reseptformidleren ved rekvirering av legemidler. Vi gjør oppmerksom på at kravene kan medføre praktiske utfordringer, typisk der legen ikke har elektronisk pasientjournal til rådighet, f.eks. fordi legen har gått av med pensjon eller kun driver helprivat praksis av mindre omfang. Vi vil her redegjøre for gjeldende regelverk.

Krav til elektronisk behandling av helseopplysninger 
Det følger av forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger § 3 at behandlingsrettede helseregistre (pasientjournaler) skal føres elektronisk. Forskriften gjelder for virksomheter innen helse- og omsorgstjenesten som bruker behandlingsrettede helseregistre, regionale helseforetak, helseforvaltning og virksomheter som forvalter og tilgjengeliggjør helseopplysninger for helseregistre.  

Dersom det i enkelttilfeller ikke er mulig å registrere opplysningene elektronisk, kan de dokumenteres på annen måte inntil de kan registreres elektronisk.

Opplysningene i journalen må oppbevares i samsvar med krav til personvern, informasjonssikkerhet og taushetsplikt. Veiledning kan blant annet finnes i Normens veileder for små helsevirksomheter. 
 
Rekvirering av legemidler, herunder krav til rekvirering via Reseptformidleren 
Krav til rekvirering av legemidler er regulert ved forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler, m.m. Etter forskriftens § 2-1 er rekvireringsretten som hovedregel knyttet til autorisasjonen som lege.  

Det følger av forskriftens § 4-2 at resepter som hovedregel skal fremsettes skriftlig. Bestemmelsens tredje ledd oppstiller krav om at resepter skal rekvireres via Reseptformidleren. Unntak gjelder hvor rekvirenten, ved rekvirering i enkelttilfelle, ikke har tilgang til et datasystem som gir rekvirenten mulighet til å sende elektroniske resepter.

For A- og B-preparater oppstiller forskriften særregler i § 5-8. Av bestemmelsen følger at resept på legemiddel til mennesker kun kan reitereres ved rekvirering for folketrygdens regning via Reseptformidleren, eller for helseforetakets regning. Ved rekvirering av A- eller B-preparater på annen måte enn via Reseptformidleren, kan bare minste standardpakning eller en mengde tilsvarende vanlig terapeutisk dose i tre døgn rekvireres. 

Det er Norsk helsenett SF som har ansvaret for forvaltning og drift av bl.a. e-resept og Reseptformidleren. Tilknytning til Norsk helsenett og et tilrettelagt pasientjournalsystem er nødvendige forutsetninger for å ta i bruk løsningen for e-resept, se mer informasjon på Norsk helsenett SFs sider. 
 
Legeforeningens vurderinger 
Endringene er et av flere skritt på veien mot et mål om at all behandling av helseopplysninger skal foregå elektronisk, og at virksomheter i helsetjenesten skal kommunisere elektronisk på en betryggende måte. Dette er en ønsket utvikling, som har pågått over lang tid.

Vi har forståelse for at de overnevnte krav kan vanskeliggjøre utøvelse av legevirksomhet i tilfeller hvor legen ikke lenger er i et arbeidsforhold hvor legen har tilgang til et tilrettelagt EPJ-system som støtter bruk av Norsk helsenett og e-resept. Vi ser nærmere på om det kan finnes praktiske løsninger innenfor gjeldende regler og tilgjengelige løsninger. 

Om du har spørsmål knyttet til dette, ta gjerne kontakt med Avdeling for jus og arbeidsliv på telefon 23 10 90 00 eller e-post legeforeningen@legeforeningen.no
 
Nærmere om rekvireringsrett etter fylte 80 år 
Ved fylte 80 år bortfaller autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning automatisk. Legen kan likevel, på visse vilkår, gis lisens og spesialistgodkjenning etter søknad til Helsedirektoratet.  
Lisens til lege over 80 år kan gis for inntil ett år av gangen, kan begrenses til en bestemt stilling, visse typer helsehjelp eller på andre måter. 

Lisens kan gis med eller uten rekvireringsrett. Rekvireringsrett gis kun til leger som skal drive pasientrettet arbeid av et visst omfang. I praksis kreves det at det pasientrettede arbeidet tilsvarer minst 20 % stilling. Lisens for å drive pasientrettet virksomhet i et mindre omfang enn dette, kan gis uten rekvireringsrett for A- og B-preparater. Lisens for å drive pasientrettet virksomhet som kun omfatter familie, venner og andre nærstående, samt lisens som ikke skal benyttes til pasientrettet virksomhet, gis uten rekvireringsrett.