Næringsdrivendes adgang til å kreve fakturagebyr fra forbrukene

Næringsdrivende har ikke anledning til å ilegge forbrukere fakturagebyrer som overstiger betalingsmottakerens faktiske kostnader. Begrensningene gjelder for alle som fakturerer forbrukere, i alle sektorer. Leger som er kunder av Convene har som følge av reglene mottatt varsler om at selskapet innfører en ny prismodell.

Fra 1. januar 2023 ble det i finansavtaleloven § 2-4 innført et forbud mot at næringsdrivende krever gebyr for utstedelse og eventuelt sending av regning til forbrukere dersom gebyret overstiger den næringsdrivendes faktiske kostnad i forbindelse med utstedelse og sending av regning. Formålet med bestemmelsen er at forbrukere skal vernes mot gebyrer som overstiger den næringsdrivendes faktiske kostnad i forbindelse med forbrukerens valg av betalingsløsning. Dette får konsekvenser for en rekke aktører.

Fakturagebyret kan ifølge finansavtaleloven § 2-4 ikke overstige de faktiske kostnadene knyttet til utstedelse og sending av faktura. Det er fortsatt lov å kreve fakturagebyr, men gebyret kan altså ikke være større enn de faktiske kostnadene ved faktureringen. Legeforeningen kan ikke gi en generell anbefaling om størrelsen, da det beror på den faktiske kostnaden for den enkelte lege.

Når næringsdrivende regner ut hva som er deres faktiske kostnad ved utstedelse og sending av faktura, kan man bare ta inn kostnader som er direkte knyttet til hver enkelt kundes valg av faktura som betalingsmåte. Det er ikke lov å inkludere kostnader til lønn, IT-systemer eller utstyr når en bestemmer fakturagebyrets størrelse. Begrensningene i hvilke kostnader som kan inngå i gebyret gjelder uavhengig av om næringsdrivende selv fakturerer forbruker eller benytter en underleverandør til dette. Bruker man en underleverandør, som for eksempel Convene, kan man dermed ikke dekke inn abonnementskostnaden gjennom fakturagebyr til pasientene.

Legeforeningen har mottatt en rekke henvendelser i forbindelse med at Convene har varslet sine kunder om at de vil endre sin prismodell på bakgrunn av ovenstående samt et forhåndsvarsel fra Forbrukertilsynet. Endringene medfører at legene som har avtale med Convene nå må betale mer for abonnementet.

Før du inngår en ny avtale med Convene kan det være lurt å vurdere omfanget av bruk av faktura da dette er relevant i deres prismodell. Dere bør også vurdere om tilbudet fra Convene er konkurransedyktig opp mot tilsvarende tjenester.