Enighet om normaltarifforhandlingene 2020

Etter svært krevende forhandlinger ble partene enig om årets normaltariff på tirsdag 6. oktober. Normaltariffen regulerer økonomien og rammevilkårene innenfor fastlege- og avtalespesialistordningen. Forhandlingene skjer mellom Legeforeningen og Helse- og omsorgsdepartementet, de regionale helseforetakene og Kommunesektorens organisasjon (KS).

Bakteppet for årets forhandlinger var uvanlig utfordrende. Særlig de utsatte forhandlingsløpene i alle sektorer, økonomiske innstramminger og et beskjedent frontfagsoppgjør gjorde handlingsrommet svært begrenset.

Frontfagets ramme på 1,7 pst. ble lagt til grunn for inntektsutviklingen. Selv om det ikke ble økning i takstene i år ligger det likevel inne en inntektsøkning i 2020 som ettervirkning av oppgjøret i 2019, tilsvarende overhenget på 1,3 pst. Overheng oppstår som følge av at økningen i takster og driftstilskudd/per capita tilskudd gis per 1. juli. Selv om takstene videreføres uendret ligger det med andre ord inne en økonomi tilsvarende inntektsutviklingen ellers i samfunnet dette året.

Et viktig gjennomslag var at staten til slutt gikk med på å videreføre de midlertidige "covid-takstene" frem til neste års forhandlinger. Utbetalinger til utdanningsfond mv beholdes på årets nivå, vi fikk en økning av overføring til premiereguleringsfondet (se nedenfor) og det settes av 17 millioner til utvikling av privatpraktiserende legers journalløsninger gjennom samarbeidsprosjektet EPJ-løftet.

Legeforeningen er imidlertid svært kritisk til at staten igjen viser manglende vilje til å bruke denne forhandlingsarenaen til utvikling av fastlege- og avtalespesialistordningen. Særlig alvorlig er dette for fastlegeordningen som fortsatt har store rekrutteringsutfordringer. Tilførsel av økonomi og effektiv bruk av finansielle virkemidler er helt nødvendig om vi skal nå målene i handlingsplanen om en styrking av fastlegeordningen. I årets forhandlingsprotokoll har Legeforeningen derfor tatt inn nedenstående ensidige protokoll.

Ensidig protokoll - Legeforeningen

Fastleger og avtalespesialister er næringsdrivende leger som jobber innenfor strengt regulerte rammer og en bundet økonomi. Ordningene er ment å være avtalestyrt. For at ordningene skal fungere som forutsatt, må takstoppgjøret være den viktigste arenaen for å diskutere økonomi og virkemidler for å sikre bærekraftige ordninger i samsvar med helsepolitiske mål og samfunnsutviklingen. Legeforeningen ser med økende bekymring på at disse forhandlingene ikke bidrar til nødvendig utvikling av ordningene. Dette er en tendens vi mener har eskalert gjennom mange år, til tross for at helsemyndighetene i avtaleperioden stadig peker på denne forhandlingsarenaen for avklaring av ulike økonomiske krav.

Takstoppgjøret fungerer ikke i dag som en arena der ordningene tilpasses dagens realitet, verken mht kostnadsutvikling eller faglig utvikling. Dette har etter Legeforeningens syn bidratt til den vanskelige situasjonen i dagens fastlegeordning med underfinansiering og manglende samsvar mellom rettigheter og plikter.

Årets forhandlinger varsler ingen ny retning for hvordan partene skal samarbeide om virkemiddelbruken og utvikle økonomien i oppfølgningen av handlingsplanen for fastlegeordningen. En endring er av avgjørende betydning for å gjenopprette tiltroen til næring som driftsform for leger."