Økte honorarer for erklæringer til Statens Pensjonskasse (SPK)

SPK og Legeforeningen er blitt enige om økte honorarer for utlevering av helseopplysninger. Satsene økes med 1,7 pst per 1. november 2020.

Legeforeningen har reforhandlet honorarene i avtale om veiledende honorar og retningslinjer for helseopplysninger med SPK. Avtalen ble forlenget fra 1. juli til 30. oktober på grunn av pandemien, og den nye avtalen gjelder fra 1. november 2020 til 30. juni 2021. Legeforeningen fikk gjennomslag for å øke alle honorarene med 1,7 pst. Partene er også enige om en protokolltilførsel om en grundig gjennomgang av honorarene i forbindelse med forhandlingene i 2021.

De nye satsene fra 1. november 2020:

Skjema Honorar kr Honorar kr etter 6 uker
(jf pkt 3)
Uførepensjon    
Legeerklæring ifbm uførepensjon 1385,-  
Legeerklæring ved søknad om fortsatt/forhøyet uførepensjon 685,-  
Sakkyndigerklæring Honoreres (per time etter avtale med SPK)  
Yrkesskade    
Legeerklæring ved personskade 1040,- 705,-
Sakkyndigerklæring spesielt utbedt fra SPK Honoreres (per time etter avtale med SPK)  
Utlevering av journal til Statens Pensjonskasse    
For utlevering av journal til SPK etter særskilt spesifisert fullmakt fra pasient, kan legen beregne seg følgende honorar:    
Redigert journalutskrift 1530,- 780,-
Uredigert journal 780,- 520,-
Enkelt journalnotat ("akuttnotat") 380,- 250,-