Oppfølgning av rapporten fra ekspertutvalget for allmennlegetjenesten

Helse og omsorgsdepartementet har i høst gitt Helsedirektoratet oppdrag om å følge opp flere av forslagene ekspertutvalget la frem i sin rapport våren 2023.

Oppdraget er omfattende, og berører blant annet organisering, finansiering og kompetanse. Direktoratet har fått korte frister, og flere av oppdragene skal leveres allerede 1. februar 2024.

I forbindelse med arbeidet har direktoratet invitert en rekke aktører i helsetjenesten til innspillsmøter. I tillegg har Legeforeningen, KS og Oslo kommune deltatt i møter der Helsedirektoratet har presentert sentrale problemstillinger i oppdragene. Legeforeningen har i møtene stilt seg sterkt kritisk til flere av de omfattende forslagene, og har også etterlyst manglende konsekvensutredninger for flere av tiltakene.

Eventuelle endringer i fastlegeordningen vil først bli iverksatt 1. juli 2025, etter at det har blitt behandlet i Helse- og omsorgsdepartementet. Legeforeningen følger prosessen nøye