Status for forhandlinger om rammeavtalen for Oslo kommune

Gjeldende rammeavtale for næringsdrivende fastleger i Oslo kommune ble forhandlet våren 2014. Legeforeningen sa opp avtalen til forhandling høsten 2020 og vi er sammen med Oslo kommune i gang med sikte på å få en ny rammeavtale på plass. Dette har vært en langvarig prosess, og vi informerer her om bakgrunnen for dette. Begge parter er nå imidlertid opptatt av å komme i mål. Et sentralt tema, som det haster særlig å få på plass, er regulering av fastlegers vilkår ved arbeid på den nye Storbylegevakten. Inntil ny avtale er på plass, gjelder nåværende rammeavtale.

Da rammeavtalen for Oslo ble forhandlet i 2014, hadde ikke avtalen blitt revidert siden 2009. Det ble oppnådd viktige endringer, blant annet fikk man skriftliggjort retten til overdragelse, bestemmelsene om tildelingsprosessen ble gjort enklere og det ble tatt inn bestemmelser for å gjøre den mer lik avtalen i KS.  Avtalen har etter dette ikke blitt forhandlet, men i 2016 ble partene enige om en protokoll om bruk av nemnd der leger med nullhjemler trer inn i gruppepraksis.  

Det er viktig for utviklingen av fastlegeordningen i kommunen at rammeavtalen fra tid til annen gjennomgås og/eller reforhandles. Etter vedtak i sentralstyret, sa derfor Legeforeningen avtalen opp til revisjon den 27. september 2020. Forut for behandlingen ble det innhentet innspill fra tillitsvalgte om behovet for endringer og en prioritering av hvilke områder i rammeavtalen som burde bli endret.

Etter kontakt med Oslo kommune ble det planlagt forhandlinger i januar/februar 2021. Etter kravsinvitasjon og innspill fra AF og Oslo legeforening, ble første krav oversendt i januar 2021.

På grunn av pandemien ble de planlagte forhandlingene utsatt flere ganger, men det ble prioritert å få på plass en midlertidig avtale knyttet til pandemiarbeid og honorar på legevakt. Først i desember 2021 fikk vi en tilbakemelding fra Oslo kommune på Legeforeningens krav. Forslaget til endringer var svært omfattende og for å komme videre i prosessen, ble partene enige om å nedsette en arbeidsgruppe som skulle gjennomgå ulike temaer i rammeavtalen med sikte på komme videre med en ny avtale. Fra Legeforeningen har tillitsvalgte og jurister fra sekretariatet deltatt. Dette arbeidet skulle egentlig avsluttes tidlig i 2023, etterfulgt av reelle forhandlinger våren 2023. Arbeidet har tatt lengre tid, men det har vært konstruktive samtaler.

Parallelt med arbeidet med rammeavtalen har det pågått en prosess rundt den nye Storbylegevakten. Som kjent reguleres fastlegens deltakelse på legevakt i rammeavtalen, og det er viktig at disse prosessene samkjøres. Det er kommunisert til kommunen, og partene er enig om at regelverket rundt legevakt skal prioriteres i de kommende rammeavtaleforhandlingene. Målet er at nytt regelverk skal være på plass før Storbylegevakten åpner i november.