Tilskuddsplikt til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

Alle virksomheter og autorisert helsepersonell som gir helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten har meldeplikt, og skal betale tilskudd til NPE. Legeforeningen erfarer at noen leger som jobber utenfor den offentlige helsetjenesten ikke er klar over at de har tilskuddsplikt og dermed ikke har betalt denne til NPE. Særlig bør leger som har jobbet i det offentlige og som helt eller delvis går over til å jobbe helprivat, være oppmerksom på dette. Merk at fastleger i næringsdrift og avtalespesialister er en del av den offentlige helsetjenesten.

Leger som jobber utenfor den offentlige helsetjenesten og som ikke har betalt for dekning i NPE, løper en stor risiko. Dersom det oppstår pasientskade ifm arbeid utenfor den offentlige helsetjenesten, vil legen kunne bli personlig erstatningsansvarlig.  


Vi anbefaler derfor alle leger som jobber helt eller delvis utenfor den offentlige helsetjenesten å undersøke om de er dekket. NPE har utviklet en enkel sjekkliste for å avgjøre om man er omfattet av meldeplikt til NPE. Vi anbefaler alle leger som er i tvil om å sjekke om de omfattes eller ikke: NPE - Sjekk om du har meldeplikt til NPE