Enighet i overenskomstens A-del for SAN og veileder for lokale forhandlinger

SAN og Spekter møttes 5. april til innledende forhandlinger i årets hovedoppgjør. Partene har forhandlet om overenskomstens del A, i tillegg til frister for resten av oppgjøret.

A-delen ble prolongert. Partene er enige om at veilederen for kompetanseutvikling som er utarbeidet av partene i fellesskap skal tas i bruk i virksomhetene. 

Under forhandlingene har SAN løftet frem flere viktige temaer, som blant annet at lokale forhandlinger skal baseres på de fire kriterier. I tillegg har det fra SANs side blitt fremhevet at lønnssamtalen er en forutsetning for at den lokale lønnsmodellen skal fungere som avtalt. Begge parter ser behov for fellesopplæring innenfor de temaene som ble diskutert. 

Forhandlingsfristene ble som følger: 
Område 1, 3, 4, 7, 9, 12 og ikke innplasserte virksomheter:  fredag 13. mai kl. 1200
Område 2 Norges Bank: fredag 6. mai kl. 1500
Område 6 (NRK): fredag 6. mai kl. 1500 
Område 8 Posten: fredag 6. mai kl. 1500
Område 10, 11 og 13 (Gjelder kun NITO, Jordmorforeningen og Farmaceutene)
Frist for de videre forhandlinger i område 10, 11 og 13 avtales senere.

Nå starter de virksomhetsvise forhandlingene om den enkelte B-del og lønnsutviklingen for våre medlemmer. SANs leder ønsker alle våre dyktige forhandlingsledere lykke til, og minner om at det mulig å be om bistand fra forhandlingsleders fagforening ved behov. 

Protokollen fra forhandlingen kan leses her: A-dels_protokoll_2022.pdf (san.no)

Vedlagt følger mer utfyllende informasjon om gjennomføring av lokale forhandlinger i SAN .

Det er ikke avtalt en egen frist for når lokale parter kan be om bistand. Dette medfører ingen endring i mulighetene til å be om bistandsforhandling, dersom man ikke blir enige lokalt. Hensikten er at partene lokalt nå starter forhandlingene så raskt som mulig, og kan be om bistand i hele forhandlingsperioden, i god tid før forhandlingsfristen.

Behov for bistand meldes inn til Legeforeningen løpende, men senest 5. mai kl 12.00

Lykke til i forhandlingene!