De avtalte hviletidsbestemmelsene

Sykehuslegenes utvidede arbeidsmengde forutsetter jevnlig hvile. Her redegjøres det for hvilke hviletidsbestemmelser som gjelder for leger i sykehus.

Hva er hviletid? 
Med hviletid menes arbeidsfrie perioder, der det ikke utføres arbeid og legen ikke står til arbeidsgivers disposisjon. Krav til hviletid reguleres både i overenskomsten del A2 og av arbeidsmiljøloven § 10-8. I A2 er det avtalt enkelte unntak fra arbeidsmiljølovens hviletidsbestemmelser. Enkelte av bestemmelsene er det ikke adgang til å avtale unntak fra. Loven vil derfor være relevant også for leger selv om de omfattes av unntaksbestemmelser i A2. Begge regelverk må overholdes, og omtales derfor nedenfor.  
 
Krav til hvile etter A2  
I A2 § 3.6.3 er det tre hviletidsbestemmelser. To av dem gir rett til 8 timer hvile, men knytter seg til ulike tidsenheter (døgn og vaktdøgn/arbeidsperiode) og beregnes på forskjellige måter. 

Etter A2 har legen krav på: 

  1. Minst 8 timer sammenhengende hvile mellom to arbeidsperioder, for eksempel fri før og etter vakt, og før og etter dagtidsarbeid. Det er kun perioder legen har helt fri som teller som hviletid etter denne bestemmelsen. 
  2. Minst 28 timer sammenhengende fritid per uke (A2 § 3.6.3, tredje avsnitt). Dette er typisk helgefri, men kan legges på andre dager dersom legen har vakt i helgen. Det er kun perioder legen har helt fri som teller som hviletid etter denne bestemmelsen. 
  3. Minst 8 timers hvile per døgn (definert som en periode på 24 timer). Etter denne bestemmelsen teller både hvile mellom to arbeidsperioder, passiv tid/pauser på tilstedevakt og passiv tid på hjemmevakt som hvile (A2 § 3.6.3, fjerde avsnitt). Ved en tilstedevakt på 19 timer, vil legen kunne gjennomføre 5 timer hvile før/etter vakten dette døgnet. Da må legen i tillegg ha mulighet for til sammen 3 timer hvile/pause i løpet av vakten. Bestemmelsen bygger likevel på en forutsetning om at noen vakter (maksimalt 1/5 av vaktene i arbeidsplanperioden) kan ha færre timer hvile, så lenge hvilen i gjennomsnitt er på minst 8 timer per vaktdøgn. Gjennomsnittet beregnes over samme gjennomsnittsberegningsperiode som arbeidsplanen. 

Det er enighet mellom Legeforeningen og Spekter om at avtalen skal forstås slik at dersom en overlege har arbeidstid på dagtid på fredag – hjemmevakt fra fredag kl 16 til mandag kl 8 – og så dagtidarbeid mandag – så er dette en sammenhengende arbeidsperiode. Legen har i løpet av den perioden ikke hatt 8 timer sammenhengende hvile mellom to arbeidsperioder. Legen skal ha 8 timer hvile pr døgn, som kan avvikles også på hjemmevakten. Men arbeidsperioden er først slutt når legen går hjem fra jobb mandag ettermiddag. Dette gjelder selv om vedkommende har hatt perioder i løpet av helgen på 8 timer sammenhengende hvile. En slik ordning vil kreve unntak fra 19-timers regelen, og dermed samtykke fra foretakstillitsvalgte. 

Krav til hvile etter arbeidsmiljøloven  
Etter arbeidsmiljøloven § 10-8 skal arbeidstakere ha fri: 

  • Minst 11 timer sammenhengende i løpet av 24 timer (døgnhvile). Døgnhvilen skal plasseres mellom to hovedarbeidsperioder. 
  • Minst 35 timer sammenhengende i løpet av 7 dager (ukehvile)  

 A2 § 3.6.3 er et unntak fra denne bestemmelsen. Arbeidsmiljøloven åpner for at det avtales kortere hviletid enn det som er utgangspunktet i § 10-8. Kortere hviletid gir rett til tilsvarende antall timer kompenserende hvile, eller, der det ikke er mulig, annet passende vern. Det kan ikke avtales unntak. Kravet om at det gis kompenserende hvile eller annet passende vern gjelder derfor også for legenes arbeidstidsordninger. Det betyr at også arbeidsmiljølovens hviletidsbestemmelser må tas hensyn til i arbeidstidsplanleggingen og ved pålegg om overtid. Legeforeningens erfaring er at arbeidsplanene settes opp på en slik måte at begge regelsett overholdes i praksis. I de tilfellene det det blir mye utrykning/ aktivt arbeid på hjemmevakter, vil ikke det alltid være tilfelle. 

Hviletid etter arbeidsmiljøloven beregnes på en annen måte enn etter A2: 

  • Passive perioder under hjemmevakt kan telle som hviletid etter arbeidsmiljøloven (i motsetning til kravet til 8 timer hvile mellom to arbeidsperioder, og ukehvile, etter A2). 
  • Hvile underveis i en tilstedevakt vil derimot ikke regnes som hviletid etter arbeidsmiljøloven (i motsetning til kravet til 8 timer gjennomsnittlig døgnhvile etter A2).