Spekter

Hjelp og råd i tilsynssaker

06. mai 2022
Svært mange leger opplever å være involvert i en tilsynssak i løpet av karrieren, men kun et mindretall av sakene ender med reaksjoner. Statsforvalteren må som utgangspunkt følge opp alle klager som ikke er "åpenbart grunnløse". Det innebærer at tilsynssak kan bli opprettet uten at det er tatt stilling til om involvert helsepersonell har gjort feil eller om noe kritikkverdig har skjedd. Dette kan det være fint å kjenne til, for den som blir involvert i en tilsynssak.

Ferie – hvordan var nå det igjen?

06. mai 2022
Ferieplanleggingen forløper forholdsvis uproblematisk ved de aller fleste sykehus. Likevel ser Legeforeningens avdeling for jus og arbeidsliv at det hvert år oppstår en del spørsmål og uklarheter om reglene. Da kan det være nyttig å vite at det finnes mye informasjon på våre nettsider.

Lege fikk medhold i tingretten til å nekte utlevering av pasientjournal til rettsoppnevnt sakkyndig vitne

06. mai 2022
Det hender at leger blir kontaktet av rettsoppnevnt sakkyndig vitne i forbindelse med rettsprosesser som involverer legens pasienter. I den forbindelse oppstår ofte spørsmål om legen -mot pasientens vilje - kan utlevere pasientjournalene til det rettsoppnevnte sakkyndige vitnet.

Lønnsoppgjøret 2022 fortsetter

06. mai 2022
Akademikerne helse ble sammen med de øvrige organisasjonene på arbeidstakersiden enige med Spekter i forhandlingene om de sosiale bestemmelsene i sykehusene.

De avtalte hviletidsbestemmelsene

25. mars 2022
Sykehuslegenes utvidede arbeidsmengde forutsetter jevnlig hvile. Her redegjøres det for hvilke hviletidsbestemmelser som gjelder for leger i sykehus.

Hovedoppgjøret 2022

25. mars 2022
Legeforeningen gjør seg klar til å gjennomføre hovedoppgjøret 2022 i alle sektorer. I dagens uforutsigbare situasjon, er det særlig stor spenning knyttet til den økonomiske rammen for årets lønnsoppgjør. For Legeforeningen er aktuelle tema i sykehusene i tillegg blant annet opprydding i det nye lønnssystemet for leger i spesialisering, justeringer i bestemmelser om arbeidstid og bedre arbeidsvilkår for leger som forsker i helseforetakene. Det vil fremmes krav om at yngre leger får sin lønn fastsatt sentralt, mens lønnstillegg for overlegene og øvrige medlemmer av Legeforeningen forhandles lokalt.

Endring i systemet for honorarkrav

18. februar 2022
Fra januar 2022 endret Statens pensjonskasse (SPK) systemet for å sende honorarkrav for attestarbeid og oversending av journaler slik at sykehusleger kan benytte det.

Fungerer Altinn som informasjonskanal med leger? Vi trenger eksempler!

18. februar 2022
Legeforeningen har overfor myndighetene gjentatte ganger uttrykt bekymring for at Altinn benyttes som kommunikasjonskanal med leger.

Hovedoppgjøret 2022

18. februar 2022
I 2022 skal det gjennomføres hovedoppgjør i Spekter, som for Legeforeningens del omfatter alle helseforetakene, Lovisenberg Diakonale sykehus og Martina Hansens Hospital.

Side 1 av 10