Spekter

Legeforeningen holder åpent i påsken

03. april 2020
Du finner informasjon relatert til korona på Legeforeningens hjemmeside

Faglige råd for smittevern og beskyttelsesutstyr

03. april 2020
Mange leger og annet helsepersonell er bekymret for smitte som følge av mangel på nok, riktig og hensiktsmessig smittevernutstyr. Legeforeningen jobber kontinuerlig med denne saken i sin dialog med myndighetene.

Avtale om midlertidig arbeidstidsordning for sykehusleger

03. april 2020
Søndag 22. mars ble Legeforeningen og Arbeidsgiverforeningen Spekter enige om en avtale som kan benyttes for å regulere sykehuslegers arbeidstid under koronapandemien. Avtalen innebærer blant annet ned til 3 dagers varslingsfrist for endring av arbeidsplan, og gir unntak fra en del bestemmelser i overenskomsten. Den regulerer også avlønning.

Krav om utvidet forsikringsdekning

03. april 2020
Tillitsvalgte og medlemmer er svært bekymret for sitt arbeidsmiljø fremover, særlig knyttet til forhøyet risiko for smitte av Covid-19. På denne bakgrunn har en samlet arbeidstakerside (LO Stat, UNIO, Akademikerne helse, YS og SAN) fremmet krav om utvidelse av forsikringsdekning for ansatte som eksponeres for koronaviruset.

Beordring ved smittefare

22. mars 2020
Leger kan beordres til å utføre oppgaver med risiko for smitte. Det er en forutsetning at arbeidsgiver har foretatt en vurdering av risikoen arbeidet innebærer opp mot viktigheten av å gi helsehjelp.

Tilrettelegging for gravide leger

22. mars 2020
Når en arbeidstaker er gravid, plikter arbeidsgiver å sørge for at arbeidstakeren ikke blir utsatt for skadelig påvirkning som kan gi risiko for fosteret.

Enighet om sentral avtale med regler for arbeidstidsplanlegging under koronapandemien

22. mars 2020
Legeforeningen og Arbeidsgiverforeningen Spekter har gjennom helgen forhandlet om en avtale om arbeidstidsplanlegging og fordeling av arbeidstid til bruk under koronapandemien, og kom søndag kveld til enighet. Avtalens intensjon er å gi de lokale partene en måte å organisere arbeidstiden på i den svært kritiske situasjonen vi står overfor.

Omdisponering av arbeidskraft

03. mars 2020
Det kan bli aktuelt for arbeidsgiver å omdisponere medarbeidere eller endre arbeidsoppgaver, arbeidstid og arbeidssted.

Bruk av overtid og midlertidige lokale løsninger

03. mars 2020
Økt behov for arbeidskraft fra legene kan løses på flere måter.

Side 1 av 3