Spekter

Årets hovedoppgjør i havn

04. juli 2022
Torsdag 23. juni ble årets hovedoppgjør i sykehusene avsluttet mellom Spekter og Akademikerne. Godt arbeid fra tillitsvalgte lokalt, gjorde at Legeforeningen ikke hadde med seg noen lokale brudd i de avsluttende sentrale forhandlingene.

Viderefører korona-unntak for pensjonister

24. juni 2022
Ordningen med at pensjonerte leger kan utføre arbeid knyttet til korona-pandemien uten å risikere avkortningen i pensjonen, blir videreført fram til 1. september 2022.

Viktige lovendringer i tilsynssaker

24. juni 2022
Fra 1. juli 2022 trer viktige endringer i helsepersonelloven og pasient- og brukerrettighetsloven i kraft. Formålet er å bidra til et mer effektivt og formålstjenlig tilsyn.

Enklere og mer forutsigbar lønnsstige for LIS

24. juni 2022
Legeforeningen og Spekter er blitt enige en ny og mer forutsigbar lønnsstige for leger i spesialisering. Løsningen innebærer blant annet at ansettelsestid for tidligere spesialisering teller med i inntil 21 måneder etter gjennomført LIS1.

Hovedoppgjøret i helseforetakene er ferdig

24. juni 2022
Akademikerne helse og Spekter ble torsdag 23. juni enige om årets hovedoppgjør. Det innebærer at de avtalte lønnstilleggene nå kan utbetales.

A2 ferdig - nå er det klart for lokale forhandlinger

01. juni 2022
Etter 17 timers sammenhengende forhandlinger ble Legeforeningen og Spekter enige i forhandlingene om overenskomstdelen A2 for sykehusleger natt til Kristi Himmelfart. Her kan du lese mer om de avtalte endringene og videre forhandlingsløp

Hjelp og råd i tilsynssaker

06. mai 2022
Svært mange leger opplever å være involvert i en tilsynssak i løpet av karrieren, men kun et mindretall av sakene ender med reaksjoner. Statsforvalteren må som utgangspunkt følge opp alle klager som ikke er "åpenbart grunnløse". Det innebærer at tilsynssak kan bli opprettet uten at det er tatt stilling til om involvert helsepersonell har gjort feil eller om noe kritikkverdig har skjedd. Dette kan det være fint å kjenne til, for den som blir involvert i en tilsynssak.

Ferie – hvordan var nå det igjen?

06. mai 2022
Ferieplanleggingen forløper forholdsvis uproblematisk ved de aller fleste sykehus. Likevel ser Legeforeningens avdeling for jus og arbeidsliv at det hvert år oppstår en del spørsmål og uklarheter om reglene. Da kan det være nyttig å vite at det finnes mye informasjon på våre nettsider.

Lege fikk medhold i tingretten til å nekte utlevering av pasientjournal til rettsoppnevnt sakkyndig vitne

06. mai 2022
Det hender at leger blir kontaktet av rettsoppnevnt sakkyndig vitne i forbindelse med rettsprosesser som involverer legens pasienter. I den forbindelse oppstår ofte spørsmål om legen -mot pasientens vilje - kan utlevere pasientjournalene til det rettsoppnevnte sakkyndige vitnet.

Side 1 av 10