Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Spekter

Enighet om sentral avtale med regler for arbeidstidsplanlegging under koronapandemien

Legeforeningen og Arbeidsgiverforeningen Spekter har gjennom helgen forhandlet om en avtale om arbeidstidsplanlegging og fordeling av arbeidstid til bruk under koronapandemien, og kom søndag kveld til enighet. Avtalens intensjon er å gi de lokale partene en måte å organisere arbeidstiden på i den svært kritiske situasjonen vi står overfor.
22. mars 2020

Dersom de lokale parter er enige om det, kan de gjøre lokale tilpasninger til denne avtalen.  

Ordningen omfatter leger som får endrede arbeidsplaner som en direkte konsekvens av COVID -19 og skal kun benyttes dersom det er strengt nødvendig av hensyn til enhetens drift i denne ekstraordinære situasjonen. For øvrige gjelder overenskomsten bestemmelser. 

Hovedpunktene i avtalen er følgende: 

 • Arbeidsgiver gis mulighet til å endre arbeidsplaner med 3 dagers varsel – men skal tilstrebe lengre varslingsfrist hvis mulig 
 • Arbeidsplanen settes opp for 4 uker av gangen, med mindre partene blir enige om annet lokalt 
 • Planen settes opp for hele vaktsjiktet 
  Syvtrinnsprosessen og prinsippet om rullerende plan settes til side, men det forutsettes tett involvering av tillitsvalgte i planleggingsprosessen 
 • Det inngås ny UTA avtale med den enkelte lege – UTA i ordinær plan avtalt med den enkelte lege “fryses”. 
 • Det gis økte satser for omlegging fra dagtidsarbeid til vaktarbeid (0,08 %), og for UTA ut over 4 timer (0,13 %). For vaktarbeid ligger vanlig timelønn allerede i basislønnen. 
 • 20 timers-regelen og fordypningstid fravikes. Partene lokalt drøfter hvordan man praktisk skal avvikle fordypningtid og evt forskningstid på et senere tidspunkt.  
 • Avtalen regulerer hvordan ordningen skal evalueres. 
 • Ekstra lønn skal som hovedregel beregnes og utbetales månedlig. 
 • Ingen leger skal gå ned i lønn som følge av omlegging av arbeidstiden 
 • Ved skifte av arbeidssted, skal økt reisetid med mer enn 30 minutter regnes som arbeidstid  

Legeforeningen er opptatt av at det skal være en kontinuerlig dialog om forsvarlig arbeidsmiljø, med særlig fokus på tilstrekkelig hvile. 

Nærmere beskrivelse av avtalens elementer kan du lese nedenfor.  

Enklere planleggingsprosess 
Det gjøres i avtalen unntak fra kravet til rullerende planer basert på antall leger i vaktsjiktet, men det forutsettes at arbeidsbelastningen som hovedregel skal fordeles jevnt mellom de legene som er omfattet av vaktordningen.

Gjennomsnittsberegningsperioden er fire uker, med mindre partene lokalt bli enige om noe annet. Planen settes opp for hele vaktsjiktet. Ved behov for justeringer innenfor gjeldende arbeidsplan, kommer de vanlige reglene om overtid / uforutsett vakt til anvendelse.
 
Syvtrinnsprosessen i overenskomsten del A2 settes til side, men det forustsettes at tillitsvalgte er tett involvert i planleggingen. Drøfting om UTA skal gjennomføres før ny plan foreligger, og ny UTA avtale skal inngås med den enkelte lege. UTA i ordinær arbeidsplan "fryses".  

Kortere varslingsfrist ved omlegging av arbeidsplanen 
Nye arbeidsplaner skal etter overenskomstens regler varsles med fire ukers frist. Arbeidsgiver har gjennom hele dette prosessen hatt et sterkt ønske om å redusere varslingsfristen for å kunne legge om arbeidsplaner langt raskere, slik de også har inngått avtale om med de andre fagforeningene som organiserer helsepersonell.  

Arbeidsplaner kan etter avtalen omarbeides med 3 dagers varsel etter drøfting med tillitsvalgte, og det forutsettes at de lokale partene har rutiner som sikrer rask behandling. Dersom det er mulig, skal arbeidsgiver tilstrebe lengre varslingsfrister. Arbeidsgiver må ta særlig hensyn til ansatte med omsorg for barn og som av praktiske årsaker kan trenge lenger varslingsfrist eller særlige tilpasninger.  
 
Avlønning 
Ved økt vaktbelastning, men uten at dette gir UTA over fire timer i gjennomsnitt per uke, honoreres de ekstra vakttimene med 0,08 % av basislønn per ekstra time. Dette er i de tilfellene dagtidstimer omgjøres til vakttimer uten å gi over fire timer UTA i gjennomsnitt per uke. Satsen på 0,08 % kommer i tillegg til den ordinære timelønnen (som allerede er beregnet i ordinær månedslønn). 

Ekstra UTA timer ut over 4 timer per uke, skal honoreres med 0,13 % av basislønn per ekstra time. Satsen på UTA timer fra 1 – 4 timer følger lokal sats.  

Det betales ikke tillegg etter begge satser (0,08 % og 0,13 %) for samme time. Det ordinære vakttillegget kommer ikke i tillegg til disse satsene.  

Når det gjelder leger med totallønn, forutsetter avtalen at dette må reguleres lokalt.  

Ekstra reisetid som arbeidstid 
Noen leger vil oppleve at helseforetaket organiseres slik at COVID-19 pasienter skal være på en bestemt lokasjon, og at arbeidsgiver pålegger leger å jobbe et sted de vanligvis ikke gjør. 

Overenskomstens regler om ambulering gir arbeidsgiver rett til å pålegge ambulering for en begrenset periode i ekstraordinære tilfeller. COVID-19 vil kunne være et slikt ekstraordinært tilfelle.  

Den sentrale avtalen regulerer at ved skifte av arbeidssted, skal økt reisetid regnes som arbeidstid dersom reiseveien blir bli mer enn 30 minutter mer enn til ordinært arbeidssted.  

Forsvarlig arbeidsmiljø 
Avtalen presiserer at de ansatte, tillitsvalgte og arbeidsgiver skal ha en kontinuerlig dialog om forsvarlig arbeidsmiljø, med særlig fokus på forsvarlig hvile. 
 
Overenskomstens vernebestemmelser er ikke satt til side, men 20 timers regelen i A2 § 3.2, ande avsnitt kan fravikes, og det samme gjelder kravet om fordypningtid etter B delsoverenskomstens regler. Partene skal drøfte hvordan inndratt fordypningstid skal avvikles på en senere tidspunkt, og det samme gjelder forskere som i denne perioden må jobbe mer klinisk enn til vanlig.  
 
Avtalens varighet og oppsigelsesfrist 
Legeforeningen og Spekter skal løpende følge praktiseringen av avtalen og foreta nødvendige tilpasninger. Legeforeningen sentralt er derfor avhengig av tett dialog med våre tillitsvalgte.  

Avtalen gjelder i utgangspunktet for 26 uker, men kan sies opp av sentrale parter med 1 måneds varsel.  

Det kan tenkes at det i etterkant av COVID-19 også blir en travel tid i helseforetakene, som følge av at elektiv virksomhet har vært redusert. Denne avtalen kan ikke benyttes i denne perioden / i slike situasjoner.