Enklere og mer forutsigbar lønnsstige for LIS

Legeforeningen og Spekter er blitt enige en ny og mer forutsigbar lønnsstige for leger i spesialisering. Løsningen innebærer blant annet at ansettelsestid for tidligere spesialisering teller med i inntil 21 måneder etter gjennomført LIS1.

For to år siden ble Legeforeningen og Spekter enige om en ny kompetanselønnsmodell (lønnsstige) for leger i spesialisering. Denne lønnsstigen erstattet daværende lønnskategori A, B og C, og minstelønn for LIS 1 som var basert på tellende tjeneste, en betegnelse som ikke lenger finnes i spesialistforskriften. Plassering i den nye kompetanselønnsstigen baserer seg nå på ansettelsestid i stilling som lege i spesialisering, og legene stiger raskere i nivå enn i den tidligere lønnsmodellen.

Uenighet om tolkningen
De nye reglene var derimot uklare der LIS hadde variert erfaring fra tidligere legearbeid, eller skiftet fra en spesialitet til en annen. Legeforeningen mente at de nye reglene innebar at legene i slike tilfeller skulle få med seg inntil 1 år og 9 måneder ved innplassering i lønnsstigen (etter LIS 1), mente Spekter at reglene innebar at arbeidsgiver skulle vurdere om tidligere erfaring som lege var relevant og eventuelt i hvilket omfang – oppad begrenset til 1 år og 9 måneder.

På bakgrunn av denne uenigheten ble det innledet en dialog mellom Spekter og Legeforeningen. Dialogen viste blant annet at partene hadde svært ulik forståelse av spesialistforskriften, som det ble henvist til i de avtalte reglene i A2. Forarbeidene til forskriften var til dels uklare om denne forståelsen da vi forhandlet, men ble senere klargjort i et brev fra Helsedirektoratet. Brevet ble av Spekter brukt som støtte for deres syn om at det ved innplassering i korrekt lønnsnivå skulle gjøres en individuell relevansvurdering av tidligere erfaring for den spesialiteten LIS nå skulle starte med.

I dialogen argumenterte Legeforeningen med hva som var våre forutsetninger og bakgrunnen for endringene i reglene under forhandlingene i 2020, nemlig at regelverket skulle være klart og forutsigbart for den enkelte lege og at allerede opparbeidet kompetanse fra tidligere legearbeid skulle gi lønnsmessig uttelling.

Reglene endres i hovedoppgjøret 2022
Legeforeningen er derfor godt fornøyd med at vi i hovedoppgjøret våren 2022 ble enige med Spekter. De nye reglene i A2 innebærer at det ikke lenger er opp til arbeidsgiver å vurdere tidligere erfaring som lege ved innpassering i lønnsnivå, men at:

«Leger som ansettes i en LIS-stilling, og som allerede har erfaring i annen spesialisering etter gjennomført LIS1, får denne tiden medregnet ved innplassering i lønnsstigen, oppad begrenset til 21 måneder. Herunder medregnes forskningstjeneste som er relevant for spesialiseringen oppad begrenset til 9 måneder. Med forskningstjeneste menes tjeneste som lege i stipendiatstilling, phd-stilling, fordypningsstilling eller tilsvarende.»

Dette betyr altså at LIS ved lønnsinnplassering, får med seg ansettelsestid fra tidligere spesialisering med inntil 21 måneder (etter gjennomført LIS 1). Også erfaring fra spesialiseringstillinger utenfor sykehus (allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin) regnes med. Forskning vil være kompetansegivende begrenset til 9 måneder. Tidligere erfaring og forskning medregnes med til sammen 21 måneder.

Gjelder ikke tilbake i tid
De nye reglene gjelder ansettelser i LIS stilling etter 1. mai 2022. Det vil si at reglene ikke får virkning for dem som ble plassert inn i den nye kompetanselønnstigen frem til denne datoen, basert på en individuell relevansvurdering.

Legeforening har forståelse for de som opplever dette som urimelig, men løsningen er det kompromisset som måtte til for å få på plass en forutsigbar og enkel løsning for fremtiden.