Faglige råd for smittevern og beskyttelsesutstyr

Mange leger og annet helsepersonell er bekymret for smitte som følge av mangel på nok, riktig og hensiktsmessig smittevernutstyr. Legeforeningen jobber kontinuerlig med denne saken i sin dialog med myndighetene.

Folkehelseinstituttet (FHI) har gitt en rekke faglige råd om nødvendig smittevern for helsepersonell du kan lese her.

FHI har også gitt råd om bruk og prioritering av beskyttelsesutstyr ved truende eller reell mangel på slikt utstyr som du kan lese her

Arbeidsgiver må følge de lovpålagte kravene som stilles til risikovurderinger og vernetiltak etter arbeidsmiljøloven og forskrift om utførelse av arbeid. Arbeidsgiver må gjennomføre en risikovurdering og iverksette nødvendige vernetiltak. Det antas at korona – viruset må klassifiseres i en høy smitterisikogruppe. Det stiller strengere krav til arbeidsgivers risikovurderinger og tiltakene som må iverksettes. Arbeidsgiver må videre gi den nødvendige opplæringen og sørge for at de ansatte får tilstrekkelig verneutstyr.

Et føre var prinsipp for helsepersonell som er i risikogrupper
Helsedirektoratets klare anbefaling er at helsepersonell som er i risikogruppen bør skjermes ut i fra et føre – var – prinsipp, les det her 

Selv om arbeidsgiver har en styringsrett, begrenses denne av allmenne saklighetsnormer, retten til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og arbeidsgivers omsorgsplikt overfor sine ansatte.

Det er dokumentert at helsepersonell under epidemier ha større risiko for å bli smittet enn gjennomsnittsbefolkningen. Folkehelseinstituttet har beskrevet risikogrupper nærmere her

Personer som er i risikogrupper er spesielt utsatt og bør skjermes for smitte.

Helsedirektoratets klare anbefaling er at helsepersonell som er gravide bør skjermes ut fra et føre – var – prinsipp.

Helsemyndighetene har ikke gitt råd som gjelder helsepersonellets nærstående. Dersom en nærstående har en tilstand som gjør at vedkommende blir rammet hardere av korona – virus enn andre, mener Legeforeningen at arbeidsgiver så langt som mulig skal tilrettelegge for at legen ikke settes til å utføre arbeid som innebærer risiko for eksponering av smitte. Det følger av arbeidsgivers omsorgsplikt.