Spekter

Forberedelse til lønnsoppgjøret 2020 – konfliktberedskap og Spekters ønske om forhåndsavtaler, Hovedavtalens § 10

Som ledd i forberedelsene til hovedoppgjøret høsten 2020, har Akademikerne helse som i alle oppgjør nedsatt en sentral streikekomite, som har som oppgave å planlegge for en eventuell streik.

Akademikerne helse har erfaring med at Spekter ber alle helseforetakene utarbeide beredskapsplaner for en streikesituasjon. Beredskapsplanene skal beskrive et minimum av personell/funksjoner som etter arbeidsgivers vurdering må være tilgjengelig i den enkelte enhet for at helseforetaket skal kunne sikre forsvarlig drift i en eventuell streikesituasjon.

Beredskapsplanene skal ifølge Spekter danne grunnlag for inngåelse av forhåndsavtale med de tillitsvalgte etter Hovedavtalens § 10.

Mange av helseforetakene pleier å utarbeide beredskapsplanene ensidig, for deretter å innkalle tillitsvalgte til et møte i henhold til Hovedavtalens § 10.

En samlet arbeidstakerside i sykehusene er i utgangspunktet ikke negative til å forhandle om en såkalt § 10-avtale med arbeidsgiver. Organisasjonene reagerer imidlertid på denne fremgangsmåten. Vi legger til grunn at tillitsvalgte ikke uten videre kan signere på og innestå for vurderinger arbeidsgiver ensidig har gjort. Så langt vi kjenner til vil det ikke være rom for justeringer eller reelle forhandlinger om innholdet i disse "avtalene".

Vi mener arbeidsgiver på denne måten begrenser fagforeningenes reelle mulighet til å streike.

Dersom tillitsvalgte opplever at det ikke er reell involvering og reelle forhandlinger om innholdet i slike forhåndsavtaler, legger Legeforeningen til grunn at tillitsvalgte ikke skal signere på dem. Forslag til innspill til tekst i protokoll fra et slikt møte følger nedenfor.

Ved spørsmål, vennligst kontakt Avdeling for jus og arbeidsliv ved Kristin Krogvold, kristin.krogvold@legeforeningen.no eller Hanne Gillebo-Blom, hgb@legeforeningen.no.

 

Forslag til tekst til protokoll fra forhandlingsmøte om forhåndsavtale etter Hovedavtalens § 10

"Det vises til forhandlingsmøte avholdt xx.xx.

Legeforeningen er positiv til å inngå avtale etter Hovedavtalen § 10. Legeforeningen viser til helseforetakets utarbeidede beredskapsplaner. Legeforeningen kan ikke innestå for de vurderinger arbeidsgiver har gjort, da vi ikke har deltatt i utarbeidelsen av planene.

Legeforeningen mener hovedavtalens § 10 er dekkende i formuleringen ”hensynet til arbeid som er nødvendig for å avverge fare for liv og helse, eller betydelig materiell skade, blir ivaretatt”. Arbeidsgiver har i beredskapsplanene foretatt en vurdering av hva arbeidsgiver mener må til for å opprettholde forsvarlig drift. «Avverge fare for liv og helse» er ikke nødvendigvis det samme som begrepet forsvarlig drift.

Legeforeningen vil foreslå følgende innhold i en § 10 avtale:

Partene er enige om å unnta følgende områder fra streik:
a) Psykiatri,
b) Pediatri
c) Kreftbehandling
d) Øyeblikkelig hjelp
Ved uttak utover dette vil Hovedavtalens § 10 hensyntas.

For å sikre at driften under en streik ikke går ut over liv og helse, legger partene opp til daglige møter mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver.

Legeforeningen viser videre til at Hovedavtalens § 10 siste avsnitt forutsetter at prosedyrene for dispensasjonssøknader er et forhold som de sentrale parter skal avtale:
”Ansvar og prosedyrer for behandling av dispensasjonssøknader avtales mellom de sentrale parter.""