Krav til faglig forsvarlighet

Forsvarlighetskravet er et grunnleggende prinsipp i norsk helserett. Det er grunnlaget for de faglige vurderingene den enkelte lege gjør i sitt arbeid til daglig, og det setter rammer for organiseringen av sykehusets virksomhet.

Utgangspunktet er at helsetjenester som tilbys og ytes skal være forsvarlige. Det er en minstestandard for alle helsetjenester som tilbys og ytes, på alle nivåer, både privat og offentlig. Forsvarlighet er også utgangspunktet for vurdering av hvilke oppgaver helsepersonellet kan og skal utføre, hvilke metoder som kan brukes, hvilke instrukser som følges, og hvordan tjenestene skal organiseres. 

Uforsvarlige forhold som kan være en fare for pasientenes sikkerhet kan også utløse en varslingsplikt etter helsepersonelloven § 17. 

På våre nettsider kan du lese mer om kravet til faglig forsvarlighet i helsetjenesten og hvordan spørsmål om uforsvarlige forhold, eller instrukser som innebærer at helsehjelpen blir uforsvarlig, kan håndteres.