Bruk av overtid og midlertidige lokale løsninger

Økt behov for arbeidskraft fra legene kan løses på flere måter.

Foreløpig legger Legeforeningen til grunn at endret behov best løses med bruk av overtid. Slik situasjonen er nå, ser ikke Legeforeningen at kortere varslingsfrister og endrede arbeidsplaner vil være egnede verktøy. Situasjonen er såpass uforutsigbar at det å endre arbeidsplaner trolig vil være en lite egnet måte å løse behov for endret bemanning på.   

Gjennom dialog og forhandlinger mellom partene lokalt kan det inngås midlertidige avtaler som kan gi økt fleksibilitet i en eventuell krisesituasjon. Slike avtaler må være innenfor rammen av gjeldende lov- og avtaleverk, og forutsetter enighet mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte. Avtalene bør i sin utforming begrenses til å omfatte en ekstraordinær situasjon som følge av coronaviruset. Det bør konkretiseres hvilken tidsperiode planene gjelder for, og det må skje en fortløpende evaluering. 

I tillegg bør det vurderes om eksisterende beredskaps - / kriseplaner og tidligere brukte ad-hoc løsninger i akutte situasjoner kan være tilstrekkelige virkemidler i denne situasjonen. 

Det er viktig at hensynet til medisinsk forsvarlig drift OG en forsvarlig arbeidssituasjon for de ansatte er ivaretatt i de avtaler som inngås.