Legeforeningen kartlegger bruken av sentral korona-avtalen

Den 22. mars 2020 ble Legeforeningen og Arbeidsgiverforeningen Spekter enige om en sentral avtale for arbeidstidsplanlegging i forbindelse med COVID-19, med blant annet kortere varslingsfrister enn i ordinære situasjoner. Avtalen kan kun benyttes i særlige tilfeller, stiller særlige krav til drøftinger med tillitsvalgte mv. Legeforeningen overvåker om avtalen benyttes i samsvar med det avtalte, som grunnlag for dialog med Spekter.

Fredag 3. april 2020 sendte Legeforeningen ut en spørreundersøkelse til foretakstillitsvalgte i helseforetakene og hovedtillitsvalgte i sykehusene som er organisert i Virke.

Det var god oppslutning om undersøkelsen, der vi stilte spørsmål om ulike sider ved bruken av korona-avtalen. Til sammen 40 tillitsvalgte  har besvart undersøkelsen. Alle helseforetakene har besvart undersøkelsen, og de fleste steder både av foretakstillitsvalgte for Of og Ylf. 

De aller fleste respondentene oppgir at det har vært drøftinger ved helseforetaket – ytterligere noen at det er planlagt drøftinger. 

Halvparten av respondentene svarer at arbeidsplaner etter den sentrale avtalen er iverksatt. Arbeidsplanene, herunder forsvarligheten i arbeidsplanene og behovet for den korte varslingsfristen, er i stor grad drøftet med de tillitsvalgte. Et flertall av arbeidsplanene vurderes som forsvarlige med hensyn til arbeidsbelastning/ hvile av de tillitsvalgte. 

Kun noen få tillitsvalgte svarer at arbeidsplanene er iverksatt med kortere varslingsfrist enn tre dager. Videre viser svarene at omtrent like mange arbeidsplaner er varslet med tre dagers varsel, som lenger varsel enn tre dager.

Undersøkelsen viser at den vanligste endringen til korona - arbeidsplanen, er at legene har fått flere vakttimer.  

Ved et lite antall helseforetak svares det t det er innført arbeidsplaner med hjemmel i den sentrale korona- avtalen, uten at de tillitsvalgte mener det er grunnlag for dette. Ett av disse er Nordlandssykehuset, der Legeforeningen sentralt har bestridt bruken overfor Spekter. Som følge av dette, har Nordlandssykehuset gått bort fra den planlagte bruken av sentral avtale ved endrede arbeidsplaner.

Koronaavtalen regulerer at arbeidsplanene skal evalueres etter 14 dager. 65 % av respondentene oppgir at det ikke er gjort avtale om når bruken av ordningen skal evalueres.  

Legeforeningen vil i løpet av uke 18 sende ut en ny spørreundersøkelse som den sentrale korona – avtalen til de foretakstillitsvalgte  i helseforetakene og hovedtillitsvalgte i Virke – sykehusene.