Lønnsoppgjøret 2022 fortsetter

Akademikerne helse ble sammen med de øvrige organisasjonene på arbeidstakersiden enige med Spekter i forhandlingene om de sosiale bestemmelsene i sykehusene.

Resultatet er en videreføring av de sosiale bestemmelsene. I tillegg er partene enige om å gjennomføre en redaksjonell gjennomgang av protokoll og overenskomstdel.

De sosiale bestemmelsene – A1 – regulerer rettigheter knyttet til blant annet sykdom, svangerskap, pensjon og ferie for de ansatte i helseforetakene, Martina Hansens Hospital og Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Akademikerne leverte felles krav med Unio, LO Stat, YS og SAN
Akademikerne og de andre arbeidstakerorganisasjonene hadde flere krav for å styrke arbeidslinja og gjøre det mer attraktivt for eldre arbeidstakere å fortsette i arbeid.

Kravet omfattet fulle feriepengerettigheter for den sjette ferieuka for arbeidstakere over 60 år. Feriepenger for denne ferieuka er i dag begrenset til inntekt (feriepengegrunnlag) opp til 6G (ca. 640000 kroner).

Videre krevde vi fulle sykepengerettigheter for arbeidstakere over 67 år, noe som i dag er begrenset til 60 sykepengedager.

Arbeidstakersiden krevde også at det skulle åpnes for mulighet til delvis arbeid ved siden av pensjon etter fylte 67 år for flere grupper enn i dag.

Spekter fremhever i mange sammenhenger viktigheten av arbeidslinja, og Akademikerne er derfor skuffet over at Spekter i praksis ikke viser vilje til å følge dette opp i forhandlingene.

Oppgjøret fortsetter
Lønnsforhandlingene for Legeforeningens medlemmer fortsetter med sentrale forhandlinger om overenskomstens del A2 mellom Legeforeningen og Spekter den 18. og 25. mai. Her vil tekstlige endringer i A2 og lønnsoppgjør for LIS-gruppen være tema.

Det skal deretter etter planen forhandles lokalt på det enkelte sykehus – blant annet om lønnsoppgjøret for overleger.

Protokollene fra A1 sosiale bestemmelser finnes her a1-omrade-10.pdf (legeforeningen.no) og her a1-omrade-13.pdf (legeforeningen.no)