Spekter

Resultatene fra hovedoppgjøret med Spekter er klare

Fredag 4. desember gjennomførte Akademikerne og Legeforeningen avsluttende sentrale forhandlinger med Spekter. På grunn av koronapandemien blir det ikke gjennomført lokale B delsforhandlinger i år - de er utsatt til våren 2021. Det skal derimot gjennomføres en prosess lokalt for å innarbeide de avtalte endringene i A2 i B delen, samt å innplassere LIS i de nye lønnsnivåene. Tillitsvalgte kan snarest mulig ta initiativ til disse prosessene. Forhandlingsresultatene kan leses her
Avdeling for jus og arbeidsliv
10. desember 2020

Legeforeningen og Spekter har i år samarbeidet om informasjonen om forhandlingsresultatet og vi håper det kan bidra til at implementeringen lokalt går bra.  

Utfyllende informasjon om endringene i overenskomstens del A2 med Legeforeningen.  
Spekter og Legeforeningen har mottatt flere henvendelser fra helseforetakene når det gjelder endringene i overenskomstene del A2, og hvordan disse skal forstås.  

Partene er enige om følgende forståelse av det som er protokollert:  

Leger i spesialisering 
Årets lønnsoppgjør for LIS-gruppen vil være en kombinasjon av generelle kronetillegg for noen grupper (LIS1 og de som har kommet lengst i spesialiseringen), og tidligere opprykk til nytt nivå for andre grupper.   

Virkningstidspunkt for endret modell og generelle tillegg til LIS er 1. juli 2020. Effekten for UTA og vaktlønn etterbetales fra samme tidspunkt.   

Tilleggene gis til leger som har fratrådt i perioden fra virkningstidspunktet til overenskomstens vedtakelse 4. desember 2020.  

Ingen lege skal settes i lavere nivå enn den lønnskategorien de har før omleggingen.  

For leger i spesialisering er det avtalt en endring i lønnssystemet, slik at dette er tilpasset ny  utdanningsordning. Lønnssystemet er en kompetansestige basert på hvor langt i spesialiseringsløpet den enkelte lege har kommet, altså gjennomført tid i spesialisering. Antall år beregnes nå av den tiden legen faktisk er ansatt i stilling som lege i spesialisering (ikke hva som er tellende tjeneste etter tidligere spesialistutdanning). Det betyr at innplassering i kompetansestigen baseres på ansettelsestid i stilling som LIS.

Det forventes at de lokale parter gjør nødvendige endringer i overenskomstens del B for å tilpasse endringene i overenskomstens del A2, samt lager en plan for implementeringen av den nye kompetansestigen, herunder hvordan man skal sikre korrekt innplassering i nivå for den enkelte lege. Spekter og Legeforening anmoder i fellesskap om at dette gjennomføres innen 1. februar 2021. 

De lokale parter skal videre drøfte hvordan implementeringen av nytt lønnssystem praktisk skal gjennomføres. Det skal tas utgangspunkt i de opplysningene arbeidsgiver har registret. Oversikten forelegges tillitsvalgte for eventuelle innspill.  

Beregningen skal være tilgjengelig for den enkelte lege, som kan utfylle opplysningene ved behov.  

Lønnsregulering for leger i spesialisering med virkning fra 1. juli 2020 gjennomføres som følger: 

 

Tabell over regulering og forklaringer

Nærmere om forståelsen av det som er avtalt om leger i spesialisering  

  • «Med tid i spesialisering forstås tid i stilling som lege i spesialisering i sykehus.» 

Intensjonen med denne bestemmelsen er at tiden som LIS 1 i kommunen ikke inngår i kompetansestigen.  

Når det gjelder leger som spesialiserer seg i spesialitetene utenfor sykehus gjelder fortsatt protokoll mellom partene av 16.09.08 hvor det fremkommer at:  

Leger under spesialisering i allmennmedisin og som har obligatorisk sykehuspraksis i utdanningsstilling i helseforetaket, innplasseres lønnsmessig i kategori i henhold til overenskomstens del A2 § 5.4.4 basert på hvor mange år vedkommende har gjennomført av sin spesialistutdanning.  

LIS 1, som er borte fra arbeidet med rett til foreldrepenger, svangerskapspenger og adopsjonspenger etter bestemmelsene i folketrygdloven, stiger i nivå som om vedkommende hadde vært i spesialisering i sykehus under permisjonen.  

Forskning kan også inngå i utdanningsløpene, innenfor de rammene spesialistforskriften angir som godkjent tid i spesialiseringen.   

  • «Leger som etter søknad ansettes i en annen spesialisering, plasseres lønnsmessig minimum basert på relevant tid i tidligere spesialisering, jf. spesialistforskriften § 31 siste ledd.»


Ansettelsestid i tidligere spesialisering før oppnådd spesialitet teller med i samsvar med spesialistforskriften § 31 siste ledd, som pr vedtakelsesdato etter overenskomstens del A2 er inntil 3 år og 3 måneder. 

  • «Leger som er ferdig spesialist, beholder legespesialistlønnen ved ansettelse i stilling som lege i spesialisering i tilgrensende spesialitet.» 

Merknad: Protokoll av 24. januar 2020 skal legges til grunn. 

Med tilgrensende spesialitet vises til enighet mellom Spekter og Legeforeningen 24. januar 2020. 

Denne protokollen omhandler tidligere hoved- og grenspesialisering innenfor kirurgiske og indremedisinske fagområder.  

Partenes intensjon var å sikre legespesialistlønn for leger som starter en ny spesialisering innenfor slike spesialiteter etter at de tidligere grenspesialiseringene er omgjort til hovedspesialiteter. I tillegg til dette har partene ment å dekke andre spesialiteter som oppfattes som tilgrensende. Dette må vurderes konkret, men eksempler på slike spesialiteter vil kunne være overgang fra indremedisin til akutt- og mottaksmedisin, eller overgang fra psykiatri til barne- og ungdomspsykiatri og vice versa. 

  • «Leger i spesialisering som er borte fra arbeidet med rett til foreldrepenger, svangerskapspenger og adopsjonspenger etter bestemmelsene i folketrygdloven, opprettholder lønn som om de var i arbeid i perioden.»


Det gjøres ikke fradrag for fravær som følge av foreldrepenger, svangerskapspenger og adopsjonspenger. Endringen medfører at leger i spesialisering som er borte fra arbeidet med en av disse ytelsene, stiger i nivå som om vedkommende var i arbeid i stillingen.  

Spesialisering i spesialiteter utenfor sykehus 
Det fremgår av protokollen fra A2 forhandlingene 2020 at lønnsmodellen legges om ved at grunnlaget for endret kategori skal være tid i stilling i stedet for tellende tjeneste. Dette er formulert slik i A2 § 5.3.4: 

Med tid i spesialisering forstås tid i stilling som lege i spesialisering i sykehus. 

Når det gjelder leger som spesialiserer seg i spesialitetene utenfor sykehus gjelder fortsatt protokoll mellom partene av 16.09.08 hvor det fremkommer at: 

Leger under spesialisering i allmennmedisin og som har obligatorisk sykehuspraksis i utdanningsstilling i helseforetaket, innplasseres lønnsmessig i kategori i henhold til overenskomstens del A2 § 5.4.4 basert på hvor mange år vedkommende har gjennomført av sin spesialistutdanning. 

Kostnader til kurs mv. for leger i spesialisering 
Det er avtalt et nytt punkt 4.3: 
4.3 Dekning av kostnader til kurs mv. for leger i spesialisering 
Utgifter til kost-, losji og reise ifbm. deltakelse på nødvendige kurs for gjennomføring av spesialiseringen samt gebyr for uttak av spesialiteten for leger i spesialisering, dekkes av arbeidsgiver.  

Det presiseres at legene på samme måte som tidligere skal søke utdanningsfond III om støtte til kurs. Egenandel fra utdanningsfond III dekkes fortsatt av den enkelte lege med mindre annet er avtalt lokalt. 

Medisinstudenter med lisens 
Medisinstudenter med lisens gis et generelt tillegg på 1,7 %. Tillegget beregnes på bakgrunn av minimumslønn, og legges inn i minimumslønn i den enkelte B-del. Virkningstidspunkt 1. januar 2020. 

Legespesialist 
Alle legespesialister gis et generelt tillegg på 15 000 kr. Lokal minimumslønn økes tilsvarende. Legespesialistkategorien skal etter årets hovedoppgjør også inkludere leger i midlertidige stillinger med godkjent spesialitet. Virkningstidspunkt for lønnstillegget er 1. januar 2020. 

Overleger 
Overleger gis et lønnstillegg på 17.000 kroner. Tillegget inngår i basislønn. Lokal minimumslønn økes tilsvarende. Virkningstidspunkt er 1. januar 2020. 

Stipendiater 
Stipendiater gis et lønnstillegg på 17.000 kroner. Lokal minimumslønn økes tilsvarende, der slik er avtalt. Virkningstidspunkt 1. januar 2020. 

Leger med totallønnsavtale 
Leger med totallønnsavtale gis et tillegg på 1,7 %. Virkningstidspunkt 1. januar 2020. 

Øvrige medlemmer av legeforeningen 
Øvrige medlemmer av Legeforeningen gis et tillegg på 1,7 %. Virkningstidspunkt 1. januar 2020. 

Vedlagt her finner du oppdatert A2