Rett til kompetanseheving tross stram økonomi i sykehusene

Årets statsbudsjett innebærer store krav om innsparing for helseforetakene, og konsekvensene merkes. Legeforeningen er bekymret, blant annet for begrensninger i legenes muligheter for å dra på kurs og kongresser.

Årets statsbudsjett innebærer store krav om innsparing for helseforetakene, og konsekvensene merkes. Legeforeningen er generelt bekymret for flere av tiltakene, blant annet redusert bruk av vikarer, innleie og overtid, og manglende investeringer i bygg og utstyr. Vi er også bekymret for begrensninger i legenes muligheter for å dra på kurs og kongresser. 

Legeforeningen er opptatt av at legene sikres kontinuerlig kompetanseutvikling. Kompetanseutvikling skjer gjennom det daglige arbeidet og i samspillet med kollegaer, lesing av artikler osv. Samtidig er det avgjørende for den medisinskfaglige utviklingen at fagfolk samles, og at legene har mulighet til å dra på kurs og kongresser for nasjonal og internasjonal oppdatering. Etter to år med pandemi er det nødvendig å øke denne type aktivitet for å sikre kvalitet i pasientbehandlingen. I overenskomstens del A2 kapittel 4 og 6 har Legeforeningen fremforhandlet tariffavtalte rettigheter til kompetanseutvikling. Det gjelder leger i spesialisering som har rett til fordypningstid og kurs som ledd i sin spesialistutdanning, og legespesialisters og overlegers rettigheter til utdanningspermisjon og til 10 dager kurs og kongresser pr år.

Legeforeningen er bekymret for signalene vi får om at helseforetakene bruker kompetanseutvikling som salderingspost. Vi forutsetter at helseforetakene oppfyller sine tariffavtalte forpliktelser, og har dialog med vår tariffavtalepart Spekter om dette. Dersom din arbeidsgiver ikke oppfyller sine tariffavtalte forpliktelser i forhold til kurs, vil vi gjerne høre fra deg på legeforeningen@legeforeningen.no