Sykehusene tilbake til ordinær drift?

Legeforeningen og arbeidsgiverforeningen Spekter evaluerer nå den midlertidige tariffavtalen som ble inngått i mars. Avtalen inneholder egne regler for blant annet arbeidstidsplanlegging ment for den ekstraordinære situasjonen knyttet til koronapandemien. Heldigvis ble ikke behovet for denne avtalen så stort som partene forventet.

Søndag 22. mars 2020 ble Legeforeningen og arbeidsgiverforeningen Spekter enige om en avtale om arbeidstidplanlegging og fordeling av arbeidstid til bruk under koronapandemien. Avtalen gjelder i 26 uker og kan sies opp av hver av partene med 1 måneds varsel. Avtalens intensjon var å gi sykehusene lokalt en måte å organisere arbeidstiden på i den svært kritiske situasjonen vi da antok at ville komme. Partene lokalt står fritt til å bli enige om annet.

Situasjonen i sykehus er en annen i dag enn den vi planla for da den sentrale korona-avtalen ble inngått. Legeforeningen har derfor tatt initiativ til en dialog med Spekter om avtalen og dens virkeområde.  Legeforeningen er opptatt av at avtalen ikke brukes i større omfang enn intensjonen og ønsker å sikre forutsigbarhet for legene og hensynet til spesialistutdanningen.

Legeforeningen mener at det hovedsakelig er overenskomstens del A2 som skal benyttes i den situasjonen vi har i dag. A2 gir betydelig fleksibilitet, herunder mulighet for å finne lokale løsninger tilpasset en situasjon der beredskap kombineres med mer ordinær drift.

Legeforeningen har denne våren jevnlig gjennomført spørreundersøkelser blant tillitsvalgte for å overvåke bruken av avtalen. I de tilfellende det ikke har vært enighet om bruken av avtalen lokalt på sykehusene, har Legeforeningen sentralt tatt dette opp med Spekter.

Avtalen omfatter leger som får endrede arbeidsplaner som en direkte konsekvens av COVID -19 og skal kun benyttes dersom det er strengt nødvendig av hensyn til enhetens drift en den ekstraordinære situasjonen. Blant annet gir avtalen arbeidsgiver rett til å endre arbeidsplaner med tre dagers varsel, gjøre unntak fra kravet om at legene i gjennomsnitt skal ha 20 timer per uke på dagtid og fordypningstid. Avtalen har også egne bestemmelser om avlønning for de legene som får endret arbeidsplan.

Avtalen ble til i tett samarbeid med Legeforeningens tillitsvalgte i sykehusene.

Den sentrale korona-avtalens regler kan ikke benyttes til å ta igjen etterslep som følge av en periode med mindre drift. Dersom hensynet til forsvarlig drift ellers tillater det, kan det gjøres avtaler om ekstraarbeid på kveldstid. Det er frivillig for legene å delta i denne typen arbeid.