Tilrettelegging for gravide leger

Når en arbeidstaker er gravid, plikter arbeidsgiver å sørge for at arbeidstakeren ikke blir utsatt for skadelig påvirkning som kan gi risiko for fosteret.

Arbeidsgiver skal foreta vurderinger av om det er fare for fosteret og vurdere den samlede risikoen. Gravide og ammende arbeidstakere skal aldri settes til arbeid som kan medføre risiko for foster eller barn. Gravide og ammende skal i så fall omplasseres til annet arbeid. 

Gravide kan ha økt risiko for alvorlige forløp av enkelte virusinfeksjoner hvis de blir smittet, som for eksempel av influensa. Vi vet foreløpig ikke om dette gjelder for sykdommen covid-19. Ut i fra den manglende kunnskapen om covid-19, legger Legeforeningen til grunn et føre-var-prinsipp overfor gravide. Legeforeningen forutsetter at arbeidsgiver tilrettelegger slik at den gravide ikke utsettes for smitte. Dersom det ikke lar seg gjøre tilstede på arbeidsplassen, skal den gravide tas ut av arbeid og være et annet sted så lenge situasjonen er slik. Kvinnen vil i et slikt tilfelle ha rett til svangerskapspenger og sikres etter tariffavtalen full lønn fra arbeidsgiver. 

Legeforeningen er kjent med at enkelte arbeidsgivere i dag praktiserer et slikt "føre-var-prinsipp: 

Vedtak ved St Olavs hospital 
Ved St Olavs hospital fattet ledelsen ved sykehuset den 19. mars 2020 følgende vedtak om gravide: 

Gravide kan ha økt risiko for alvorlige forløp av enkelte virusinfeksjoner hvis de blir smittet, vi vet foreløpig ikke om dette gjelder for sykdommen covid – 19. Det er besluttet, ut fra et føre-var prinsipp, at gravide ansatte ikke skal jobbe med pasienter med påvist covid-19 Generelt bør gravide ansatte jobbe med oppgaver som ikke involverer direkte kontakt med pasienter med akutte luftveisinfeksjoner.