Stat

Den sentrale avtalen om utvidet overtid på grunn av koronapandemien videreføres ikke

For å sørge for nødvendig fleksibilitet i forbindelse med koronapandemien inngikk sentrale parter en avtale om utvidet adgang til overtid i virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon og oppheving av kjernetiden i fleksitidsavtalen. Avtalen om opphevelse av kjernetiden gjelder fortsatt frem til 15. september. Avtalen om overtid videreføres ikke, og utløp 31. mai.
3. juni 2020

Partene er inngått en ny revidert avtale der kun fleksitid er regulert.

Oppdatert avtale finnes her 

At avtalen om utvidet overtid ikke videreføres innebærer at ordinære regler i Hovedtariffavtalen og arbeidsmiljøloven må følges. Dersom det er behov for fravik fra disse bestemmelsene må søknad om det sendes til sentrale parter på ordinær måte. Sentrale parter har signalisert at de vil tilstrebe en rask og effektiv behandling for å vurdere og innvilge nødvendige fravik.

Det må være lokal enighet om arbeidstidsordningen før saken sendes de sentrale parter til behandling. Det er en forutsetning at det gjennomføres gode prosesser lokalt, der særlig forholdet til hviletid og fordeling av belastning er drøftet. Det bør etableres arbeidstidsordninger som legger til rette for en jevn fordeling av arbeidsbelastningen, noe som er særlig viktig i en periode med høyt arbeidspress.