Stat

Den sentrale avtalen om adgang til bruk av utvidet overtid løper ut 31.5.2020

20. mai 2020
For å sørge for nødvendig fleksibilitet i forbindelse med korona-situasjonen inngikk sentrale parter en avtale om utvidet adgang til overtid i virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon og oppheving av kjernetiden i fleksitidsavtalen. Avtalen om opphevelse av kjernetiden gjelder frem til 15. september, mens avtalen om utvidet overtid kun gjelder frem til 31. mai. Det vurderes fortløpende om avtalen skal forlenges, suppleres eller avvikles.

Tillitsvalgte inviteres til å delta i evaluering av Hovedavtalen

20. mai 2020
Hovedavtalen skal etter planen reforhandles høsten 2020. Før forhandlingene ønsker hovedsammenslutningene (Akademikerne, Unio, YS og LO) og staten å innhente et felles kunnskapsgrunnlag om hvordan Hovedavtalen forstås og brukes i de enkelte virksomheter, og hva lokale parter mener om innholdet i avtalen. Fafo har fått i oppdrag å innhente et slikt kunnskapsgrunnlag.

Sentral avtale om endring av arbeidstid

17. mars 2020
For å sørge for nødvendig fleksibilitet ved planlegging av arbeidstid i denne ekstraordinære situasjonen, har hovedsammenslutningene og staten inngått en midlertidig avtale om endret arbeidstid for ansatte i staten