Informasjon til tillitsvalgte om lokale forhandlinger

På denne siden finner dere utfyllende informasjon om lokale forhandlinger og verktøy for tillitsvalgte.

Vedlagt finner dere det lokale brevet som KDD sender til de statlige virksomhetene i forbindelse med de lokale forhandlingene. I brevet omtales gjennomføring av lokale forhandlinger, økonomi og andre praktiske problemstillinger.

Frist for å gjennomføre de lokale forhandlingene er 31. oktober 2023.

For Akademikerne og Unio skal det forhandles innen en økonomisk ramme på 5,3 % av medlemmenes lønnsmasse. Lønnstilleggene gis med virkning fra 1. mai 2023. For Akademikerne og Unio gis alle lønnstillegg lokalt. Det kan avtales både individuelle og generelle tillegg i forhandlingene. Hvordan avsetningen til lokale forhandlinger beregnes for den enkelte virksomhet er omtalt i brevet pkt 7.2. Tallgrunnlaget er tilgjengelig på regjeringen.no Her finnes oversikt over gjennomsnittslønnen som brukes som grunnlag for beregningen. I tillegg til rammen som er forhandlet frem sentralt kan virksomheten legge til økonomiske midler i potten fra eget budsjett.

Hvordan de lokale forhandlingene skal gjennomføres i praksis er omtalt i pkt. 8. Det viktigste i forberedelsesfasen er å få oversikt over når forhandlingene skal gjennomføres, fremdriftsplan og eventuelle frister. Det er også viktig å innhente oppdaterte medlemslister. Er det behov for oppdaterte medlemslister fra Legeforeningen kan de innhentes ved henvendelse til medlem@legeforeningen.no

Hvordan de lokale forhandlingene gjennomføres varierer fra virksomhet til virksomhet, og lokale parter har stor frihet til å lage ordninger som passer for deres virksomhet. Normalt innhenter tillitsvalgte lønnskrav fra medlemmene før forhandlingene starter, som vurderes før tillitsvalgte sender foreningens krav til arbeidsgiver. Det er i den forbindelse viktig å formidle informasjon til medlemmene om at de må skrive lønnskrav og sende det til tillitsvalgte, og at det settes en frist for dette som gjør at det er tid til å gå igjennom og vurdere kravene.

Nedenfor følger et forslag til informasjon som tillitsvalgte kan bruke som utgangspunkt for informasjon til medlemmene om lønnskrav. Det er også utarbeidet et forslag til kravskjema som tillitsvalgte kan sende til medlemmene (se lenke under). Både kravskjema og teksten nedenfor kan gjerne kan tilpasse til lokale forhold og hva tillitsvalgte tenker at det er relevant å innhente av informasjon fra medlemmene og hvordan.


Forslag til informasjon som kan sendes medlemmer:

"Det skal avholdes lokale lønnsforhandlinger i [sett inn navn på virksomheten] [sett inn dato for forhandlingene].

Legeforeningen må sende inn foreningens krav til forhandlingene senest [sett inn dato for når Legeforeningen skal sende krav til arbeidsgiver]. Vi ber derfor om at lønnskrav sendes til [sett inn adressen / personen kravet skal sendes til] innen [sett inn dato for frist for medlemmenes krav til tillitsvalgte].

Det er ønskelig at kravet begrunnes så konkret som mulig, og helst med utgangspunkt i virksomhetens lokale lønnspolitikk. Det vil være til stor hjelp for oss under forhandlingene å ha en kortfattet og konkret begrunnelse å argumentere ut i fra. Bruk gjerne vedlagte kravskjema.

Vi minner også om at ansatte har rett til en årlig lønnssamtale. Be gjerne om en lønnssamtale om det ikke allerede er gjennomført. Informasjon som kan leses som forberedelse til lønnssamtale finner dere her.

Ta gjerne kontakt ved eventuelle spørsmål."


Kurs og verktøy for tillitsvalgte til forhandlingene

Legeforeningen arrangerer forhandlingskurs for tillitsvalgte i august. Kurset holdes i Helsinki. For mer informasjon om kurset og påmelding se her (Kurset avholdes i samarbeid med flere andre Akademikerforeninger.)

Akademikerne har i tillegg hatt et digitalt kurs med informasjon om lønnsoppgjøret og innføring i forhandlingssystem / forhandlingsbestemmelser for lokale forhandlinger. Opptak av kurset er tilgjengelig for tillitsvalgte her.
Akademikerne har også laget en side med verktøy for tillitsvalgte, med blant annet regneark for kostnadsberegning av krav og tilbud i de lokale forhandlingene.
Håper informasjonen kommer til nytte!

God sommer!