Du er forsikret på reise mellom hjem og arbeid

Leger i sykehusene har en utvidet rett på yrkesskadeforsikring ved reise til arbeidsstedet.

Etter lov om yrkesskadeforsikring er enhver arbeidsgiver forpliktet til å tegne en yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Denne forsikringen dekker skader og sykdommer som en arbeidstaker påføres «i arbeid på arbeidsstedet og i arbeidstiden».

Det vil mange ganger være vanskelig å avgjøre om skaden faller innenfor lovens grunnvilkår, men det er i forarbeidene slått fast at daglig transport mellom arbeidsstedet og hjemmet faller utenfor yrkesskadeforsikringen, med mindre den skjer i regi av arbeidsgiveren eller er av slik art at den medfører vesentlig økt risiko for skade.

Det følger imidlertid av Legeforeningens overenskomster både med helseforetakene (Spekter) og de private sykehusene (Virke) at sykehusene er forpliktet til å tegne en yrkesskadeforsikring som dekker de hendelsene hvor arbeidstakeren skades ved ulykke på direkte ordinær reise mellom hjem og arbeidssted. Det samme gjelder ved tjenestereiser.

Yrkesskadeforsikringen gjelder også når arbeidstaker blir skadet som følge av vold og/eller trusler fra pasient eller bruker på fritiden, på grunn av forhold som har tilknytning til arbeidet, og som medfører hel eller delvis arbeidsuførhet eller dødsfall.

Leger ansatt i helseforetakene som er utsatt for en yrkesskade vil også ha rett på at arbeidsgiver dekker kostnader til sykebehandling, helbredelse samt andre nødvendige utgifter forårsaket av yrkesskaden i den utstrekning utgiftene ikke dekkes av det offentlige. I tillegg dekkes vesentlige saksomkostninger som har vært avgjørende for å få endret et vedtak i NAV til gunst for arbeidstaker.