Virke

Diakonhjemmets 2020 oppgjør er blitt behandlet i Sentral ankenemnd

30. juni 2021
Det lyktes ikke partene å komme til enighet i de lokale forhandlingene på Diakonhjemmet i 2020 og saken ble behandlet i Sentral ankenemnd 31. mai i år.

Var du midlertidig ansatt da du ble godkjent spesialist?

07. juni 2021
Denne informasjonen gjelder de som var midlertidig ansatt lege i spesialisering (vikariat, 4 – 6 års stilling mv) da du ble godkjent spesialist, og fikk lønn som LIS etter kategori C eller D også etter at du ble godkjent spesialist. Disse har nå mulighet til å kreve etterbetaling tidligst fra 1. januar 2019.

Nytt lønnssystem for leger i spesialisering

03. juni 2021
- Utfyllende informasjon om endringene i sentral særavtale mellom Legeforeningen og Virke av 29. april 2021.

Du er forsikret på reise mellom hjem og arbeid

30. april 2021
Leger i sykehusene har en utvidet rett på yrkesskadeforsikring ved reise til arbeidsstedet.

Krav til faglig forsvarlighet

30. april 2021
Forsvarlighetskravet er et grunnleggende prinsipp i norsk helserett. Det er grunnlaget for de faglige vurderingene den enkelte lege gjør i sitt arbeid til daglig, og det setter rammer for organiseringen av sykehusets virksomhet.

Seier for legene i viktig sak om håndtering av personopplysninger på Oslo Universitetssykehus

30. april 2021
I 2019 varslet flere leger ved OUS om kritikkverdige forhold ved Oslo universitetssykehus (OUS). Statsforvalteren har nå i et tydelig vedtak kritisert praksisen ved sykehuset. Vedtaket viser med tydelighet at personvern ikke skal gå ut over pasientsikkerheten.

Enighet i forhandlingene om Særavtalen mellom Legeforeningen og Virke

30. april 2021
Legeforeningen og Virke ble 29.04 enige i forhandlingene om sentral særavtale for legene i private ideelle sykehus.

Forhandlinger av Særavtalen mellom Legeforeningen og Virke 26. og 27. april

26. mars 2021
Særavtale om særskilte lønns- og arbeidsvilkår for leger mellom Den norske legeforening og Virke er avtalen som regulerer materielle rettigheter for Legeforeningen i Virke-området.

Forhandlinger av Særavtalen mellom Legeforeningen og Virke

07. desember 2020

Side 1 av 3