Forhandlinger om Parallellavtalen (Hovedavtalen)

Parallellavtalen gir viktige rettigheter for tillitsvalgte. I januar 2022 møtes partene for å forhandle parallellavtalen.

Parallellavtalen tilsvarer hovedavtalen i øvrige sektorer, og inneholder de grunnleggende spillereglene I arbeidslivet. Her finnes de generelle bestemmelsene om forhandlings– og samarbeidsforhold mellom arbeidsgivere og arbeidstakere/ tillitsvalgte. I tillegg tar parallellavtalen for seg de ansattes medbestemmelsesrett, tillitsvalgtes rettigheter (delta på kurs, møter, forhandlinger mv) og ansattes kompetanseutvikling.

Parallellavtalen mellom Virke og Legeforeningen utløper 31.12.2021, og og partene møtes til forhandlinger 11. januar.

Legeforeningen har – slik som over 30 andre foreninger - et selvstendig partsforhold i Parallellavtalen, men avtalen er likelydende for samtlige forbund og Legeforeningen forhandler i samarbeid med øvrige medlemsforeninger i Akademikerne, NITO og Farmaceutene.
Forhandlingene ivaretas av det såkalte "Akademikerforeningene"-samarbeidet og for tiden er det Psykologforeningen som leder dette samarbeidet. Legeforeningen er representert i forhandlingsdelegasjonen.