Informasjon fra NAV om tilbakedatering av sykemeldinger og om sykemeldinger for enkeltstående behandlingsdager

Mange av våre medlemmer har spørsmål om adgangen til å tilbakedatere sykmeldinger og spørsmål om sykmelding for enkeltstående behandlingsdager. Her finner du informasjon om hva som gjelder.

Hva gjelder tilbakedatering av sykmeldinger, er hovedregel at en sykmelding skal utstedes fra den
dagen du har pasienten til konsultasjon eller vurdering. I noen tilfeller kan det likevel være nødvendig å tilbakedatere sykmeldingen, men her er regelverket strengt. Nedenfor følger informasjon om ordningen, videreformidlet fra NAV.

Det må komme godt frem i sykmeldingen hva som er årsaken for tilbakedateringen. Jo lenger sykmeldingen er tilbakedatert, jo viktigere er det at begrunnelsen forklarer dette på en god måte. Begrunnelsen er med på å gi grunnlag for vurderingen av om pasienten får sykepenger for perioden. Sykmeldingen blir avvist automatisk om punktene ikke er utfylt.

  • Skriv dato for kontaktpunkt med pasienten i punktet Tilbakedatering 11.1 på sykmeldingen
  • Begrunn hvorfor pasienten har vært forhindret fra å kontakte lege da sykmeldingsbehovet oppstod. Dette beskriver du i punkt 11.2 på sykmeldingen.

Hvis du ikke finner punkt 11 i sykmeldingen, kontakt journalleverandøren din og spør hvilket felt du skal bruke.

Sykmelding for enkeltstående behandlingsdager kan være en fin ordning for enkelte pasienter, men det er noen viktige ting du må huske på, for at pasienten skal få sine sykepenger. Nedenfor følger informasjon om ordningen, videreformidlet fra NAV.

Du kan sykmelde for enkeltstående behandlingsdager når det er nødvendig for pasienten å være borte fra arbeidet hele behandlingsdagen av hensyn til behandlingens virkning. Ordningen er et unntak fra hovedregelen om graderte sykepenger og kan bare benyttes for hele dager inntil en dag per uke. Det at dagen går med til reise og/eller behandling gir ikke rett til å bruke ordningen. Det er kun helsetjenester som dekkes av folketrygdloven kapittel 5 som anses som behandling. Egentrening, med eller uten veiledning fra fysioterapeut, gir ikke rett til sykmelding for behandlingsdager.

Enkeltstående behandlingsdager er ikke en varig ordning og skal ikke benyttes til vedlikeholdsbehandling for at pasienten skal kunne være i arbeid.

  • I punkt 4.4 i sykmeldingen skriver du perioden for enkeltstående behandlingsdager og antall behandlingsdager i perioden.
  • I punkt 8 i sykmeldingen, «Melding til NAV», må du gi en medisinsk begrunnelse for hvorfor pasienten av hensyn til behandlingens virkning ikke kan arbeide før eller etter behandlingen på behandlingsdagen. Dersom den medisinske begrunnelsen mangler, vil NAV be deg om å ettersende denne. I tillegg må du oppgi hva slags behandling pasienten skal ha, hvem som utfører behandlingen og behandlingsplan. Dette gjelder også ved behandling i spesialisthelsetjenesten.

For mer informasjon se www.nav.no/lege eller ring NAVs Lege- og behandlertelefon på 55 55 33 36.