Nytt lønnssystem for leger i spesialisering

- Utfyllende informasjon om endringene i sentral særavtale mellom Legeforeningen og Virke av 29. april 2021.

Virke og Legeforeningen har avtalt et nytt lønnssystem for leger i spesialisering, slik at dette er tilpasset den nye spesialistutdanningen. Dette representerer en relativt stor omlegging.

Partene ser derfor behov for å bidra med avklaringer og presiseringer for å lette virksomhetenes implementering av det som er avtalt.

Det vises for øvrig til protokollen fra forhandlingene for informasjon om andre elementer av relevans for årets lokale forhandlinger, se særlig protokollens pkt. 3 nr. 1, 2, 3 og 6, samt avtalte endringer i særavtalens § 5.3.4:

1. Nytt lønnssystem for leger i spesialisering

For leger i spesialisering er det avtalt en endring i lønnssystemet, slik at dette er tilpasset ny spesialistutdanning. Det nye lønnssystemet er en kompetansestige basert på hvor langt i spesialiseringsløpet den enkelte lege har kommet, altså gjennomført tid i spesialisering. Antall år beregnes nå av den tiden legen faktisk er ansatt i stilling som lege i spesialisering (og ikke hva som er tellende tjeneste etter tidligere spesialistutdanning). Det betyr at innplassering i kompetansestigen baseres på ansettelsestid i stilling som LIS.
Lokale parter skal gjøre nødvendige endringer i lokal særavtale for å tilpasse denne til endringene i den sentrale særavtalen. De lokale parter skal videre drøfte hvordan implementeringen av nytt lønnssystem praktisk skal gjennomføres.
Arbeidsgiver lager en plan for implementeringen av den nye kompetansestigen, herunder hvordan sikre korrekt innplassering i nivå for den enkelte lege. Det tas utgangspunkt i de opplysningene arbeidsgiver har registrert. Ingen lege skal innplasseres i lavere kategori enn den de var i før omleggingen. Opplysningene forelegges den enkelte lege, som kan utfylle opplysningene ved behov. Oversikt over opplysningene forelegges også tillitsvalgte for eventuelle innspill.
Virke og Legeforening anmoder i fellesskap om at dette gjennomføres i god tid før de lokale forhandlingene 2021, eksempelvis innen 1. september 2021.

2. Implementering av nytt lønnssystem og lønnsregulering

Implementeringen av nytt lønnssystem for leger i spesialisering og lønnsregulering for 2021 gjennomføres som følger:

skjema.PNG

3. Nærmere om forståelsen av øvrige elementer som er avtalt om leger i spesialisering i særavtalen § 5.3.4

3.1    «Med tid i spesialisering forstås tid i stilling som lege i spesialisering i sykehus.»

Intensjonen med denne bestemmelsen er at tiden som LIS 1 i kommunen ikke inngår i kompetansestigen.
Når det gjelder leger som spesialiserer seg i spesialitetene utenfor sykehus legges praksisen basert på avklaring mellom Spekter og Legeforeningen i protokoll av 16.09.08 til grunn. Her fremkommer det at:
Leger under spesialisering i allmennmedisin og som har obligatorisk sykehuspraksis i utdanningsstilling i helseforetaket, innplasseres lønnsmessig i kategori i henhold til overenskomstens del A2 § 5.4.4 basert på hvor mange år vedkommende har gjennomført av sin spesialistutdanning

Merknad: Overenskomstens del A2 § 5.4.4 (nå 3.4.4) tilsvarer særavtalens § 5.3.4.

Forskning kan også inngå i spesialistutdanningen, innenfor de rammene spesialistforskriften angir som godkjent tid i spesialiseringen.

3.2    «Leger som etter søknad ansettes i en annen spesialisering, plasseres lønnsmessig minimum basert på relevant tid i tidligere spesialisering, jf. spesialistforskriften § 31 siste ledd.»

Ansettelsestid i tidligere spesialisering før oppnådd spesialitet teller med i samsvar med spesialistforskriften § 31 siste ledd, som pr vedtakelsesdato for sentral særavtale den 29. april 2021 er inntil 3 år og 3 måneder.

3.3    «Leger som er ferdig spesialist, beholder legespesialistlønnen ved ansettelse i stilling som lege i spesialisering i tilgrensende spesialitet.»

Partenes intensjon er å sikre legespesialistlønn for leger som starter en ny spesialisering innenfor slike spesialiteter etter at de tidligere grenspesialiseringene er omgjort til hovedspesialiteter. I tillegg til dette har partene ment å dekke andre spesialiteter som oppfattes som tilgrensende. Dette må vurderes konkret, men eksempler på slike spesialiteter vil kunne være overgang fra indremedisin til akutt- og mottaksmedisin, eller overgang fra psykiatri til barne- og ungdomspsykiatri og vice versa.
Dersom en godkjent spesialist tilsettes i stilling som lege i spesialisering i tilgrensende spesialitet, gis vedkommende legespesialistlønn.
Dersom en godkjent spesialist tilsettes i stilling som lege i spesialisering i en spesialitet som ikke er tilgrensende, gjelder særavtalens § 5.3.4 første og fjerde ledd, og ny lønn gjøres gjeldende i tråd med denne.
I begge tilfeller følger disse øvrige regler for leger i spesialisering, herunder faglig fordypning og permisjoner, jf. særavtalens §§ 4.1 og 6.5. Det opparbeides ikke rett til utdanningspermisjon i henhold til særavtalens § 4.2.

3.4    «Leger i spesialisering som er borte fra arbeidet med rett til foreldrepenger, svangerskapspenger og adopsjonspenger etter bestemmelsene i folketrygdloven, opprettholder lønn som om de var i arbeid i perioden.»

Det gjøres ikke fradrag for fravær som følge av foreldrepenger, svangerskapspenger og adopsjonspenger. Endringen medfører at leger i spesialisering som er borte fra arbeidet med en av disse ytelsene, stiger i nivå som om vedkommende var i arbeid i stillingen under permisjonen. Denne bestemmelsen erstatter tidligere bestemmelse om at disse gis et individuelt/personlig tillegg tilsvarende det kategoriopprykk de ville fått dersom de var i jobb.