Seier for legene i viktig sak om håndtering av personopplysninger på Oslo Universitetssykehus

I 2019 varslet flere leger ved OUS om kritikkverdige forhold ved Oslo universitetssykehus (OUS). Statsforvalteren har nå i et tydelig vedtak kritisert praksisen ved sykehuset. Vedtaket viser med tydelighet at personvern ikke skal gå ut over pasientsikkerheten.

En rekke leger sendte februar 2019 et fellesvarsel til OUS om kritikkverdige forhold ved Oslo universitetssykehus (OUS) og om manglende tillit til personvernombudet. Legene varslet også Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) i samsvar med helsepersonelloven § 17.
Saken fikk stor oppmerksomhet i mediene. Blant forholdene legene varslet om, var at de ikke fikk tilgang til viktige prøvesvar, at utstyr eller rom ikke kunne tas i bruk for nødvendig pasientbehandling, at systemer ikke kunne brukes eller forskning ikke kunne gjennomføres og at en rekke forskningsprosjekter ble stanset eller forsinket - alt fordi personvernregler ble vurdert å være til hinder for dette. Utover de konkrete sakene som 32 leger ved sykehuset varslet om, hadde over hundre leger signert på et opprop i til støtte for saken. Legene hadde over flere år forsøkt å ta opp situasjonen internt, men uten at noe skjedde.
Da varslingssaken var et faktum, uttrykte ledelsen ved OUS at de ville ta den på største alvor, og det ble igangsatt en omfattende kartlegging i henhold til de interne varslingsrutinene. Overfor tilsynsmyndighetene ble imidlertid saken svart ut uten noen bredere redegjørelser eller med tilstrekkelige tiltak. Legeforeningen bistod legene og krevde at Fylkesmannen så på saken igjen. I forbindelse med ny behandling hos Fylkesmannen, utarbeidet Legeforeningens avdeling for jus og arbeidsliv en omfattende juridisk gjennomgang av sakskomplekset som ble oversendtsendt sommeren 2019.
I gjennomgangen av saken, pekte vi på at det forelå svært omfattende dokumentasjon fra ulike deler av sykehuset, der legene hadde gitt sammenfallende beskrivelser av at det var tatt avgjørelser som hadde gitt høy risiko i pasienttilbudet, skapt hindringer for klinisk utprøvning og som hadde resultert i betydelige kostnader og/eller passivitet. Vi fremhevet at sakene avdekket svikt på et bredt sekter av områder, og krevde at Fylkesmannen foretok en bred gjennomgang av saken.
Statsforvalterens konklusjon kom i mars i år. Vurderingene sammenfaller med legenes innspill og Legeforeningens gjennomgang av saken. Det konkluderes med at OUS har håndhevet personvernet for strengt, og at det har gått utover pasientsikkerheten. OUS hadde latt rene personvernmessige vurderinger bli førende for sine beslutninger, uten å ta nødvendige hensyn til konsekvenser for behandling og pasientsikkerhet. På den måten har de brutt spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring §§ 6-9, jf. § 5. Statsforvalterens vurdering er endelig, og kan ikke påklages.
OUS er allerede i gang med å følge opp saken, og samarbeider med legene om dette. Vi er uansett svært glade for Statsforvalterens tydelige konklusjon. Prinsippene som trekkes opp i vedtaket er viktige og forutsetter endringer i tilnærmingen til personvern i helsetjenesten, både ved OUS og ved landets øvrige sykehus.