Virke

Sentral avtale om en utvidet mulighet til å endre avtalt arbeidstid og utvide rammene for overtidsarbeid for overenskomsten for helse- og sosiale tjenester

Mandag 30. mars ble Legeforeningen og Virke enige om en avtale som kan benyttes for å regulere unntak fra arbeidsmiljølovens kap 10 i forbindelse med koronasituasjonen.
3. april 2020

Avtalen gjelder for de som ikke er omfattet av avtale for overenskomst for spesialisthelsetjenesten.

I praksis betyr avtalen at det blir mulig å endre avtalt arbeidstid og utvide rammene for overtidsarbeid. Det forutsettes i avtalen at behovet må være begrunnet i den ekstraordinære situasjonen som er oppstått som følge av den pågående Koronaepidemien. 

Partene understreker at det er viktig at arbeidsgiver og tillitsvalgte har gode og åpne prosesser rundt dette lokalt.

Hovedelementene i avtalen:

Overtid
Punktene om utvidelse av rammene for overtid forenkler prosessene lokalt fordi arbeidsgiver ikke trenger å inngå særskilte avtaler med tillitsvalgte etter arbeidsmiljøloven § 10-6, eller søke Arbeidstilsynet om dispensasjon. Avtalen gir arbeidsgiver åpning for å benytte de rammer som kunne ha vært avtalt med de tillitsvalgte og det antall overtidstimer Arbeidstilsynet kunne ha gitt dispensasjon til. Utover dette er det avtalt enkelte ytterligere rammer for overtid. 

Gjennomsnittsberegning av arbeidstiden
Partene er enige om at arbeidsgiver kan fastsette arbeidstidsordninger som innebærer gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, redusert daglig arbeidstid og en gjennomsnittsberegning av de røde dagene, etter drøftinger med de tillitsvalgte. 

Endring av arbeidsplan
I denne situasjonen mener partene det kan være behov for å endre arbeidsplaner med kortere varsel enn det som følger av Arbeidsmiljøloven. Det er avtalt at arbeidsplaner, etter drøftinger med de tillitsvalgte, kan endres med ned til tre dagers varsel.