Sommerferieplanlegging

Om ikke så lenge er sommeren her. Tillitsvalgte og ledere skal nå være godt i gang med prosesser for å planlegge ferie og sommerarbeidsplaner. For en del leger vil årets sommer være preget av korona – viruset og den spesielle situasjonen dette skaper, mens andre vil oppleve den mer normalt. Både overenskomsten og ferieloven gjelder fortsatt fullt ut.

Veileder om arbeidstidsplanlegging om sommeren
Legeforeningen har utarbeidet en veileder om arbeidstidsplanlegging om sommeren. Den baserer seg på reguleringen i overenskomstens del A2, som gir lokale parter mange valgmuligheter for organisering av arbeidstid i sommerperioden. Du kan laste ned veilederen her.  

Ferielovens bestemmelser gjelder uten unntak
Det har vært noe usikkerhet knyttet til om ferieloven endres som følge av situasjonen med korona, og om arbeidsgivere med det gis større fleksibilitet ved planlegging av ferien 2020 enn det som følger av ferieloven og overenskomsten.

Arbeids- og sosialdepartementet har i brev av 21. april 2020 slått fast at ferieloven ikke endres da ferieloven allerede er så fleksibel at det ikke er behov for å endre den. Det betyr at ferieplanleggingen for 2020 følger ferieloven og overenskomstens regler for planlegging og avvikling av ferie. Men også etter dagens bestemmelser i ferieloven, vil situasjonen med korona i sykehusene kunne få betydning for fristen for underretning om fastsettelse av ferie og endring av fastsatt ferie.

Frist for underretning om fastsettelse av ferie
Det følger av ferieloven § 6 nr 2 at arbeidstaker som hovedregel kan kreve å få underretning om når hen skal ha ferie tidligst mulig, og senest to måneder før ferien starter. Fristen skal overholdes med mindre særlige grunner er til hinder for dette. Det er særlig driftsmessige forhold som kan være slike hindringer, og det kan ikke utelukkes at korona-pandemien kan medføre en situasjon med så stor grad av usikkerhet med hensyn til drift, at det gir grunnlag for kortere frist. Men dette må i så fall begrunnes konkret og særskilt. Ved mange enheter på sykehusene er det nå tilnærmet normal drift og den generelle situasjonen er med forutsigbar. Dette tilsier at arbeidsgiver må forholde seg at fristen for underretning er to måneder. Ferieloven gir også mulighet for avtale om kortere frist lokalt. Det kan vurderes ved enkeltenheter med en særskilt uforutsigbar driftssituasjon, men en slik avtaleadgang bør benyttes med varsomhet, og kun dersom legene er enige.

Endring av fastsatt ferie
Utgangspunktet er at fastsatt ferietid er bindende for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Arbeidsgiver har imidlertid mulighet til å endte allerede bestemt ferietid, dersom uforutsette hendelser vil skape vesentlige driftsproblemer og det ikke kan skaffes stedfortreder. Koronaviruset vil kunne være en slik uforutsett hendelse som gir grunnlag for å endre fastsatt ferie. For eksempel kan det oppstå et plutselig høyt sykefravær, ansatte som må i isolasjon/ karantene eller at endrede smitteråd gir grunnlag for plutselige driftsendringer. Men som skrevet i punktet over, er situasjonen når dette nyhetsbrevet sendes ut mer stabil og forutsigbar, noe som bør tilsi at de aller fleste kan gjennomføre ferie som planlagt. Det må uansett gjøres en konkret vurdering i det enkelte tilfellet om vilkårene for å endre ferie er oppfylt, det må drøftes med arbeidstaker på forhånd, arbeidstaker kan ha bistand fra tillitsvalgte og må i drøftingene gi opplysninger om merutgifter som vil bli krevet erstattet som følge av endringen.

Overlegeforeningen har på sin nettside en oppdatert artikkel om ferie i koronatider. Artikkelen er første gang publisert på Overlegeforeningens nettside 28. april 2020. Her kan du også lese brevet fra Arbeids – og sosialdepartementet der de skriver om at det ikke er behov for å gjøre endringer i ferieloven.