Virke

Sykehusene tilbake til ordinær drift?

Legeforeningen evaluerer nå den midlertidige tariffavtalen som ble inngått i mars. Avtalen inneholder egne regler for blant annet arbeidstidsplanlegging ment for den ekstraordinære situasjonen knyttet til koronapandemien. Heldigvis ble ikke behovet for denne avtalen så stort som partene forventet.
Av spesialrådgiver/advokat Kristin Krogvold
4. juni 2020

Den 25.mars 2020 ble Legeforeningen og Hovedorganisasjonen Virke enige om en avtale om arbeidstidplanlegging og fordeling av arbeidstid til bruk under koronapandemien. Avtalen gjelder i 26 uker og kan sies opp av hver av partene med 1 måneds varsel. Avtalens intensjon var å gi sykehusene lokalt en måte å organisere arbeidstiden på i den svært kritiske situasjonen vi da antok at ville komme. Partene lokalt står fritt til å bli enige om annet.

Situasjonen i sykehus er en annen i dag enn den vi planla for da den sentrale korona-avtalen ble inngått. Legeforeningen har derfor tatt initiativ til en dialog med Spekter om avtalen og dens virkeområde, det er naturlig at det som fremkommer i denne dialogen også tas opp med Virke slik at det også kan legges til grunn i dette området. Legeforeningen er opptatt av at avtalen ikke brukes i større omfang enn intensjonen og ønsker å sikre forutsigbarhet for legene og hensynet til spesialistutdanningen.

Legeforeningen mener at det hovedsakelig er Særavtalen som skal benyttes i den situasjonen vi har i dag. Særavtalen gir betydelig fleksibilitet, herunder mulighet for å finne lokale løsninger tilpasset en situasjon der beredskap kombineres med mer ordinær drift,

Legeforeningen har denne våren jevnlig gjennomført spørreundersøkelser blant tillitsvalgte for å overvåke bruken av avtalen. I de tilfellende det ikke har vært enighet om bruken av avtalen lokalt på sykehusene, har Legeforeningen sentralt tatt dette opp med Spekter.

Avtalen omfatter leger som får endrede arbeidsplaner som en direkte konsekvens av COVID -19 og skal kun benyttes dersom det er strengt nødvendig av hensyn til enhetens drift en den ekstraordinære situasjonen. Blant annet gir avtalen arbeidsgiver rett til å endre arbeidsplaner med tre dagers varsel, gjøre unntak fra kravet om at legene i gjennomsnitt skal ha 20 timer per uke på dagtid og fordypningstid. Avtalen har også egne bestemmelser om avlønning for de legene som får endret arbeidsplan.

Avtalen ble til i tett samarbeid med Legeforeningens tillitsvalgte i sykehusene.