Mindre forskjeller mellom norske og tyske leger

Norske leger har bedre arbeidsbetingelser enn tyske leger, men forskjellene er mindre enn før.
Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Helsetjenesten er stadig under omorganisering i de fleste land, noe som påvirker legers arbeidshverdag. Studier fra Tyskland beskriver økende administrasjon, økonomisk press, lange arbeidsdager og mangel på tilstrekkelig bemanning.

I Norge er det dokumentert en voksende arbeidsbelastning blant sykehusleger, og et økende arbeidsvolum blant fastleger på grunn av oppgaveoverføringer fra spesialist- til primærhelsetjenesten.

Å forbedre legenes arbeidsbetingelser, øke jobbtilfredshet og redusere arbeidsstress er viktig for behandlingskvalitet, god kommunikasjon, karrierevalg og legenes helse. En høy andel leger med et kritisk høyt nivå av arbeidstress i begge land, indikerer et behov for helsefremmende og forebyggende tiltak. 

Du kan lese hele saken i denne utgaven av Legelivet.