Befolkningens tilfredshet med helsetjenesten og legers tilfredshet med arbeidssituasjonen / Population satisfaction with health care and physician job satisfaction

Carlsen F, Bringedal B. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 405-7.

Article in Norwegian.

Abstract on Pubmed:

BACKGROUND: To assess whether development of health services in Norway has been well balanced in terms of satisfaction; time series variation has been compared for population satisfaction with health services and physician job satisfaction. MATERIAL AND METHODS: Data were retrieved from the following sources and years: the reference panel of The Research Institute of the Norwegian Medical Association on physician job satisfaction in the years 1994, 2000, 2002 and 2006; the municipal surveys of TNS Gallup on population satisfaction with health care (primary) in the years 1995 - 2000, 2003 and 2005 and in 1999, 2000 and 2003 for satisfaction with hospitals, and from the Norwegian part of the International Social Survey Program (ISSP) on population willingness to allocate resources to public health care (in 1990 and 2006). Time series of physician satisfaction were computed from changes in satisfaction between consecutive surveys. Time series of population satisfaction were computed from annual regression-adjusted means that control for the association between satisfaction and observable personal characteristics. RESULTS: On a scale from 10 to 70, hospital doctors' job satisfaction increased from 50.2 in 1994 to 52.3 in 2006. General practitioners' job satisfaction increased from 52.3 to 55.5 in the same period. From 1995 to 2005, consumer satisfaction with primary care increased from 4.43 to 4.54 and with hospital services from 4.23 to 4.47 (on a scale from 1 to 6). The proportion of the population who believes more public resources should be spent on health care increased from 82.7 % in 1990 to 85.2 % in 2006. INTERPRETATION: The development in the health care sector seems to be balanced in the sense that views of the population and health personnel have followed parallel trajectories. A large and increasing share of the population is willing to allocate more resources to health care.

 Les artikkelen fra Tidsskrift for Den norske legeforening i fulltekst her

 Sammendrag: Bakgrunn. Vi ønsket å sammenlikne utviklingen i befolkningens tilfredshet med helsetilbudet med utviklingen i legers tilfredshet med arbeidssituasjonen. Materiale og metode. Data om legers tilfredshet med arbeidssituasjonen ble hentet fra referansepanelet til Legeforeningens forskningsinstitutt for 1994, 2000, 2002 og 2006. Data om befolkningens tilfredshet med helsetilbudet ble hentet fra TNS Gallups kommuneundersøkelser for 1995 - 2000, 2003 og 2005 for allmennlegetjenesten og for 1999, 2000 og 2003 for sykehustilbudet. Data om befolkningens vurdering av ressursbruk ble hentet fra den norske delen av International Social Survey Program. Tidsserier for legetilfredshet ble laget ved å beregne endring i jobbtilfredshet mellom to påfølgende undersøkelser og for befolkningens tilfredshet ved å beregne årlige regresjonsjusterte gjennomsnitt. Resultater. På en skala fra 10 til 70 økte sykehuslegers jobbtilfredshet fra 50,2 i 1994 til 52,3 i 2006. Allmennlegers jobbtilfredshet økte fra 52,5 til 55,5 i samme tidsrom. Fra 1995 til 2005 økte befolkningens tilfredshet med allmennlegetjenesten fra 4,43 til 4,54 og fra 1999 - 2003 økte befolkningens tilfredshet med sykehustilbudet fra 4,23 til 4,47 (på skala 1 - 6). Befolkningsandelen som mener det brukes for lite offentlige ressurser på helsetjenesten, økte fra 82,7 til 85,2 i perioden 1990 - 2006. Fortolkning. Vi fant ikke at hensynet til pasientene har måtte vike for helsepersonellets interesser eller vice versa. Et stor og økende andel av befolkningen mener at det brukes for lite ressurser på helsetjenester.