Hva tror legene en MR-undersøkelse koster?/ What do doctors think an MR examination costs?

Melberg HO, Bringedal B. Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130: 598-600.

Article in Norwegian.

Abstract on Pubmed:

BACKGROUND: Which role the health care system has and should have in reducing social inequality in health is unclear. The study objective is to gain knowledge about what Norwegian medical doctors believe their role should be. MATERIAL AND METHOD: A questionnaire on how doctors take socioeconomic factors into account when treating patients was sent to a representative sample of 1,650 Norwegian doctors in 2008. RESULTS: 1,153 (70 %) doctors responded. 55 % believed doctors should contribute to reducing social inequality by offering patients with a low socioeconomic status extra help. However, the majority reported that they seldom/never take the patients` socioeconomic situation (such as bad private economy [81 %], little education [80 %], or unemployment [85 %]) into account in their clinical work. Some would consider lack of a social network (33 %), or heavy caring responsibilities (43 %) to be relevant. When responding to the question about how medical doctors take socioeconomic factors into account, 71 % said they give advice, 69 % spend more time, and 58 % offer an extra consultation. More regular GPs than other doctors reported they would take bad private economy (31 % vs. 15 %), unemployment (25 % vs. 12 %), or heavy caring responsibilities (54 % vs 39 %) into account. INTERPRETATION: To treat all patients equally is a fundamental value among doctors. Practical implications of equal treatment to all are not clear. Apparently inconsistent answers reveal a need for a professional and political clarification of which principles of equality that should guide doctors` practice.

Artikkelen kan leses i fulltekst her.

Sammendrag:

Bakgrunn: Legene har en portvaktrolle; de skal vurdere nytten og kostnadene ved ulike intervensjoner før de gjennomfører tiltak. Dette betinger at de har korrekt informasjon både om nytte og kostnad. I denne artikkelen undersøker vi legers oppfatning om kostnader forbundet med MR-undersøkelse av et kne.
Materiale og metode: Høsten 2006 sendte Legeforeningens forskningsinstitutt ut en spørreundersøkelse til 1 400 representativt utvalgte norske leger. Følgende spørsmål ble stilt: «Hvor mye tror du en vanlig MR-undersøkelse av et kne koster til sammen (summen av klientenes egenandel og trygdens refusjon)?». For å sammenlikne svarene fra ulike undergrupper, brukte vi en uparet t-test. Videre brukte vi Pearsons korrelasjonskoeffisient for å se på sammenhengen mellom kostnadsvurderingen og andre variabler.
Resultater: Det var stor variasjon i legenes antakelser om kostnadene av MR-undersøkelsen. 57 % av utvalget tok feil med over 50 % i forhold til en faktisk pris på 1 250 kroner. Den vanligste feilen er å overvurdere kostnadene (47 % oppga svar over 1 875 kroner), mens 10 % trodde kostnadene var under 625 kroner.
Fortolkning: Gjennom prioriteringsforskriften er legene pålagt å vurdere nytten mot kostnadene. Resultatene viser at det er rom for forbedring av kunnskapen om kostnadene. Uten korrekt informasjon om dette kan ikke legene ivareta sin portvaktfunksjon.