Legers forhold til flyktningpasienten / Physicians` assessment of their own competence and attitude towards treating refugee patients

Varvin S, Aasland OG. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 1488-90.

Article in Norwegian.

Abstract on Pubmed:

BACKGROUND: The refugee patient's complex problems represent a challenge for primary and secondary health care. Language problems and cultural differences may cause difficulties in understanding symptoms and ailments. We have assessed how physicians relate to and perceive their competence for treating this patient group. MATERIAL AND METHODS: A questionnaire covering health political and work- related themes is sent to a representative sample of Norwegian physicians every second year. In 2006 11 questions were included on physicians' experience with having refugees and asylum seekers as patients. RESULTS: The majority reported to have middle-level competence in treating this patient group. 28 % of regular GPs assessed their competence to be low. 29 % of regular GPs reported how they liked to work with these patients as "below middle level" or "low". 70 % of regular GPs and 55 % of psychiatrists said it was difficult or impossible to get advice and guidance from experts. 51 % reported to have bad experience with referring to a psychiatrist or a psychiatric hospital department. Doctors reported to often not know whether their patients had been traumatised. INTERPRETATION: The regular GP (who often has the main responsibility for treating these patients) experience that the general conditions for treatment and rehabilitation are insufficient and that psychiatric health services do not offer adequate help.

Les artikkelen i fulltekst her.

Sammendrag, Tidsskrift for Den norske legeforening:

Bakgrunn. Flyktningpasientens komplekse problemer representerer en utfordring for første- og annenlinjetjenesten. Språkvansker og kulturforskjeller kan gjøre forståelse av symptomer og plager vanskelig. I denne undersøkelsen ønsker vi å se på hvordan leger oppfatter, forholder seg til og vurderer sin kompetanse i forhold til flyktningpasienten. Materiale og metode. Hvert annet år mottar et representativt utvalg av norske yrkesaktive leger, det såkalte referansepanelet, spørreskjemaer som tar opp helsepolitiske og arbeidsrelaterte temaer. Vi inkluderte i 2006 11 spørsmål om legenes erfaringer med flyktninger og asylsøkere som pasienter. Resultater. De fleste mente de hadde middels kompetanse i forhold til denne pasientgruppen. 28 % av fastlegene vurderte sin kompetanse som lav. 29 % av legene likte «under middels godt» eller «dårlig» å arbeide med denne pasientgruppen. 70 % av fastlegene og 55 % av psykiaterne mente det var vanskelig eller umulig å få kontakt med faglig ekspertise for å få råd og veiledning i forhold til denne pasientgruppen. 51 % sa at de hadde dårlig erfaring med henvisning til psykiater eller psykiatrisk sykehusavdeling. Legene visste ofte ikke om pasienten hadde vært traumatisert. Fortolkning. Fastlegene, som har hovedansvaret for denne pasientgruppen, opplever at rammevilkårene for behandling/rehabilitering er utilstrekkelig og at psykisk helsevern ikke yter tilstrekkelig hjelp.