Arbeid i juledagene

– Mange er på jobb i juledagene, enten av plikt eller eget valg. Men hvordan har legene det på jobb, og hvilke pasienter møter de på sykehus og legevakt de dagene? spør LEFOs seniorforsker Judith Rosta i Tidsskriftets utgave nr. 20/2018.

I sin kommentarartikkel (Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 1989) presenterer og sammenlikner hun noen utvalgte internasjonale og norske studier. Legene rapporterte flere sammenfallende funn på tvers av landegrensene, hva gjelder innleggelsesrater i sykehus og kontaktårsaker hos pasienter som oppsøkte legevakten. 

Judith Rostas kommentarartikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening er publisert i seksjonen "Legelivet" og kan leses  i fulltekst her (pdf).