Rune Slagstad: Helsefeltets strateger

– I dagens Helse-Norge drives den mest betydningsfulle helsepolitikken med basis i anonym byråkratmakt som skyr den offentlige debatt, skriver Rune Slagstad i en kronikk i Tidsskriftets sommernummer (Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 1479-85).

Kronikken signert professoren ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus, er basert på et innlegg han holdt på Forskningsinstituttets 20-årsjubileum i mars. Artikkelen har ført til debatt, blant annet kommentert på Tidsskriftets nettsider der den ligger ute i fulltekstversjon, foruten i Morgenbladet hvor den samme uke ble trykket i en forkortet utgave.  

Sovjetisk, med amerikansk aksent
­- Helsetjenesten er i økende grad blitt underlagt byråkratisk styring. Byråkratene har ikke handlet mot politikernes vilje, for politikerne har ikke hatt noen betydningsfull egenvilje. De er snarere blitt en slags saksbehandlere for politikkutformende byråkrater, er blant de påstander som Rune Slagstad drøfter i kronikken.