Var alt bedre før?

– Da jeg i 1992 begynte å forske på legene og deres karrierer, fant jeg tidlig ut at for å forstå deres virkelighet og atferd var det nødvendig å trenge ganske dypt inn i profesjonssosiologien: Hva er en profesjon, og hva skiller den medisinske fra andre profesjoner? spør LEFOs seniorforsker Olaf Gjerløw Aasland i Tidsskriftet nr. 16/2017.

Aaslands kommentarartikkel (Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 1223) kan leses i fulltekst her.