Värdebaserad vård – fågel, fisk eller kanske mitt i mellan

– Är värdebaserad vård ett pasientfokuserat koncept som vården behöver – eller ännu en kollektion av kejsarens nya kläder? spør LEFOs gjesteforsker Fredrik Bååthe i Tidsskriftets utgave nr. 22/2017.

I sin kommentarartikkel (Bååthe F. Värdebaserad vård – fågel, fisk eller kanske mitt i mellan. Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 1820) presenterer han debatten som har vært i Sverige rundt implementering av den verdibaserte helsetjenestemodellen lansert i 2006 av Michael Porter fra Harvard Business School. I den forbindelse viser Bååthe blant annet til to ferske studier, der man intervjuet klinikere om deres holdninger og erfaringer med metoden, ved henholdsvis Sahlgrenska Universitetssjukhuset og Karolinska Universitetssjukhuset.

Bååthes nyeste kommentarartikkel i Tidsskriftet kan leses i fulltekst her.

Les mer: