Communicating medical prognosis. Concepts, attitudes and practice

Rogg LV. Phd theses. Oslo: Faculty of Medicine, University of Oslo, 2010.

 
List of paper:

I. Physichians` interpretation of the prognostic term `terminal´: A survey among Norwegian physicians

II. Physicians´ attitudes towards disclosure of prognostic information: A survey among a representative cross-sections of 1605 Norwegian physicians

III. Direct communication, the unquestable ideal? Oncologists´ accounts of communication of bleak prognoses.

IV. Ways of providing the patient with a prognosis: a terminology of employed strategies based on qualitative data.

Norsk sammendrag:  Skal legen fortelle alt til sine pasienter?
En studie av norske legers holdninger og praksis ved formidling av informasjon om alvorlige sykdommers prognose.
Pasienter trenger ikke bare informasjon om sin diagnose, men også om tilstandens prognose for å kunne ta aktivt del i beslutninger om behandlingen. Informasjon om prognose er imidlertid forbundet med betydelig større usikkerhet enn informasjon om diagnosen. Pasientenes ønsker om prognostisk informasjon er også sterkt varierende.
I avhandlingen Communication medical prognosis – concepts, attitudes and practice viser Lotte Rogg og hennes medarbeidere at legene oppfatter kommunikasjon av alvorlig prognostisk informasjon som en krevende del av deres kliniske arbeid. Ivaretakelse av pasientens håp oppfattes å komme i konflikt med et økende krav om informert samtykke i den medisinske hverdagen. Legene forsøker å møte disse potensielt motstridende hensynene ved å fokusere på positive aspekter i informasjonen om en dårlig prognose, samtidig som de er opptatt av at informasjonen skal være sannferdig.
Et annet funn er at legene lærer å kommunisere denne type informasjon i mer uformelle sammenhenger som å observere erfarne kolleger og av egne erfaringer i større grad enn ved formalisert opplæring.
Dette kan ha betydning for hvordan fremtidig undervisning i medisinsk kommunikasjon blir lagt opp.

Les også: Tøft for leger å oppfylle infokrav (i helseavisen Dagens Medisin)