Work/home conflict and facilitation: COR (e) relations. A longitudinal study on work-home interaction in different occupational groups in Norway.

Innstrand S.T. PhD Avhandling. Trondheim: Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, 2009.

Sammendrag 

Målet med denne avhandlingen er å øke kunnskapen om samspillet mellom arbeid og hjem. Basert på data fra over 5000 personer fra åtte forskjellige yrkesgrupper i Norge ble det undersøkt hvordan arbeid kan påvirke hjemmet og hvordan hjemmet kan påvirke arbeidet. Det ble også undersøkt om dette samspillet skaper negative (konflikt) eller positive (fasilitering) effekter. Med utspring i Hobfoll’s (1989) “Conservation of Resources” (COR) teori ble sammenhengen mellom arbeid-hjem interaksjonen og kjønn, ytelsesbasert selvrespekt, familie struktur, arbeidspress, autonomi på jobben samt utbrenthet studert.

 Avhandlingen er en del av et større langtidsstudie om utbrenthet, finansiert av Legeforeningens forskningsinstitutt og gjennomført av Statistisk sentralbyrå. Data ble samlet inn ved hjelp av spørreskjema i 2003 og 2005 blant bussjåfører, advokater, leger, sykepleiere, prester, lærere, IT arbeidere og folk i reklamebransjen.

 Analysene støtter hypotesen om at den målte arbeid-hjem interaksjonen består av en fire-faktor struktur som har to retninger (arbeidàhjem og hjemàarbeid) og to effekter (konflikt og fasilitering). Kort oppsummert så viser resultatene at det å ha en selvrespekt basert på ytelse på jobb, være kvinne, emosjonelt utmattet, ha høyt arbeidspress og ha små barn er karakteristika assosiert med mer konflikt mellom arbeid og hjem. På den andre side så viser resultatene også at kvinner, barnløse par og de med høy autonomi på jobb er blant dem som opplever et mer positivt samspill mellom arbeid og hjem (fasilitering). De longitudinelle analysene indikerer at noen av disse assosiasjonene er gjensidig relatert til hverandre. Det vil si at arbeid-hjem interaksjonen kan være både en forløper og en konsekvens på samme tid. Et spesielt interessant funn er buffereffekten av ”arbeid-til-hjem fasilitering” på utbrenthet. Avhandlingen viser også at selv om det å være uengasjert i jobben kan være et problem i seg selv, så vil det å ta avstand fra jobben kunne virke forebyggende på ”arbeid-til-hjem konflikt”. Metodologiske og teoretiske implikasjoner av funnene er diskutert. Det argumenters for at så lenge arbeid og hjem utgjør to av de viktigste arenaene for de fleste folk i det moderne samfunn vil mange av de faktorene som påvirker helse og velvære finnes i samspillet mellom arbeid og hjem.

 Artikler som er inkludert i avhandlingen er: