Hvordan har vi det i dag? Om legers helse, velvære og arbeidsglede / How are we today? On physicians´ health, well-being and work satisfaction

Aasland OG, Falkum E. Tidsskr Nor Lægeforen 1992; 112: 3818-23.

Article in Norwegian.

Abstract on Pubmed: The authors present a review of Scandinavian and English literature on physicians´ health and well-being. A simple model with three groups of effect variables (health, well-being and job satisfaction) and 16 groups of possible affect variables (gender, age, personality, family background, childhood conditions, student years, house officer period, working conditions, specialty, conditions and attitudes in society, patients, colleagues, lifestyle, living conditions, social network and family) are used as a framework for the review. Suicide mortality is higher among physicians than in other occupations. Female and young physicians seem to be most at risk of experiencing stress and psychosocial problems. There may be an inherent personality incongruence between the ideal doctor and the good spouse and parent. Having an "instrumental" specialty and working style, and not having to cope with too much professional uncertainty, seem to protect against stress and burnout. The review shows that greater consideration should be given to factors like these when carrying out a comprehensive study of physicians´ health, well-being and job satisfaction. The forthcoming survey of Norwegian physicians´ health, well-being and job satisfaction (Legekårsundersøkelsen) will include all the areas reviewed.

Sammendrag/ingress, Tidsskrift for Den norske legeforening: Artikkelen gir en oversikt over tilgjengelig kunnskap om legers helse, velvære og arbeidsglede, og de forhold som kan tenkes å påvirke dette. Selvmordsdødeligheten er høyere blant leger enn i andre yrkesgrupper. Kvinnelige og yngre leger er mest utsatt for stress og psykososiale problemer. Det kan se ut som om det er vanskelig å kombinere god legegjerning med et godt familieliv. En ”instrumentell” spesialitet eller arbeidsform, og det å være lite plaget av faglig usikkerhet, synes å beskytte mot stress og utbrenthet. Litteraturgjennomgangen viser at en rekke forskjellige forhold er av betydning når legers helse og velvære skal kartlegges. Legekårundersøkelsen vil bl.a. se nærmere på disse faktorene gjennom en bredt anlagt spørreskjemaundersøkelse til alle leger våren 1993.