Legekårsundersøkelsen er i gang!

Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 1992; 112: 1770.

Article in Norwegian. Abstract in PubMed is not available. Contact us for more information.

Artikkelen ble publisert i seksjonen "Fra foreningen", nr. 13/1992, som ble utgitt 20. mai.

Ingress: 1. april var den offisielle startdatoen for Legekårsundersøkelsen. Fra denne dato er prosjektets faste medarbeidere i full sving med første fase, som vil dreie seg om detaljplanlegging, litteraturgjennomgang, og forberedelse av datainnsamling gjennom pilotstudier.