Legekårsundersøkelsen i Norge / Study on physicians´ conditions in Norway

Aasland OG. Nord Med 1995; 110: 65-7.

Article in Norwegian.

Abstract on Pubmed: In 1992, the Norwegian Medical Association started a comprehensive research program on physician health and welfare. More than 30 studies are planned to be performed in a three year period, based on a variety of data-sets and methodologies. The core of the program is the 1993 questionnaire survey to 9,266 active Norwegian physicians. One questionnaire was common, the three others were randomly distributed among all the recipients. The purpose of this design was to increase the potential of multivariate models in the analysis. The first findings are now being published.

Contact us for more information.

Sammendrag/ingress, Nordisk Medicin: Den norske lægeforening startet i 1992 en omfattende kartlegging av legenes sykelighet, helse, levekår og arbeidsforhold. Kartleggingen gjennomføres som et forskningsprogram, der en vesentlig del er basert på en bredt anlagt spørreskjemaundersøkelse. 9 266 yrkesaktive leger fikk i 1993 spørreskjema om helse, levekår og arbeidsforhold. 72 prosent svarte på skjemaene. Responsen var høyere blant kvinnelige leger (80 prosent) enn blant mannlige (69 prosent). Blant de yrkesaktive legene ble det benyttet en skjemablanding der hver lege fikk fire av 16 mulige skjemaer, som dekket forskjellige tema. Dette ga en tilfeldig fordeling av temaer blant legene, noe som øker muligheten for statistiske sammenligninger på tvers av temaer. De data som er samlet inn synes representative for norske leger anno 1993, og gir dermed et godt grunnlag for videre analyser.

Artikkelen finnes dessverre ikke tilgjengelig i fulltekst på Internett.